Detta projekt fokuserar på planering och uppföljning av energisystem i hållbara stadsdelar på de tre delnivåerna hushållsnivå; byggnadsnivå och stadsdelsnivå.

Vallastaden är en stadsdel i Linköping

Urbaniseringen är en stark trend både globalt och nationellt. I Sverige bor idag över 85 procent av landets befolkning i tätorter och befolkningen i tätorterna fortsätter öka. Det pågår processer med nybyggnation och förtätning i storstäder och dess kranskommuner. Dessa styrs av policyramverk och mål om en hållbar stadsutveckling. Städer och kommuner har här en nyckelroll i att ta fram utveckla och bygga stadsdelarnas energisystem och energianvändande byggnader, samt att stödja processer kring infrastruktur liksom detalj och byggplaner. De har också en nyckelroll i framtagandet av ramverk för exploatering och försäljning av mark. Den gestaltning som infrastruktur, byggnader och byggnaders interna utrustning får utgör förutsättningar för energiförsörjning och energianvändning i områdena under lång tid framåt. Det finns många aktörer som är med och påverkar energisystemens utformning och sedermera användning. Socio-teknisk ekologi är en systemteoretisk utgångspunkt för att kunna förstå och analysera hur människor, teknik och natur påverkar varandra och ger förutsättningar för olika resursanvändning.

Energisystem och mål på olika nivåer

Projektet har som mål att öka kunskapen om hur energisystemen formas och hur de används på olika nivåer; på stadsdelsnivå i planering och uppföljning av uppsatta energi- och hållbarhetsmål; på byggnadsnivå i planering och uppföljning av gestaltning och processer som påverkar byggnaders energiprestanda och energianvändning och; på hushållsnivå hur den byggda interiören och infrastrukturen används och förstås av de boende och hur hållbarhetsområdenas målsättningar kommuniceras till de boende. 

Att öka kunskapen om hur energisystemen formas på olika nivåer, i olika beroenden mellan nivåerna, är av stor vikt för att omställningen av energisystemet ska kunna bidra till att nå uppsatta klimat- och miljömål och förena ekologisk hållbarhet med andra viktiga värden såsom konkurrenskraft, försörjningstrygghet och god livsmiljö.

Projektet undersöker stadsdelar med höga ambitioner kring hållbarhet i tre svenska städer: Göteborg, Linköping och Lund. Projektet anammar dels fallstudiemetodik, dels kritisk analys vid jämförelser av områdena.

Projekttid och finansiär

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Projekttid: 2020- 2024

 

Kontakta oss

Läs mer om FoES