Vår byggda miljö

En mängd aktörer arbetar med eller är användare av vår byggda miljö och påverkar genom sitt arbete och användning denna på olika sätt. Ett övergripande mål är att utvecklingen ska vara hållbar, men hur tar sig det uttryck i den byggda miljön? I forskningen studeras gränssnitt mellan olika aktörer och hur arbete med och bruk av teknik i gränssnitten kan samproducera hållbarhet.

Ett område som jag studerat under många år är byggnaders energisystem, från människors perspektiv. Byggnaders energisystem består av en sammanflätning av sociala relationer och tekniska komponenter som påverkar byggnaders tekniska prestanda och hur komforten upplevs av de boende.
Under en byggnads livslängd påverkar en mängd processer hur energisystemet fungerar: tidigare skeden med planering, projekteringen av byggnaden och den tekniska infrastrukturen, byggprocessen och byggnadens användning, samt senare ständigt arbete med driftoptimering, reparationer och kanske mer eller mindre omfattande renoveringar.

Ett annat område som jag forskar inom är innovationer. De tillmäts en stor betydelse för nå de energisparmål som satts upp internationellt och nationellt. Byggsektorns aktörer har kritiserats för att inte vara innovationsbenägna och beskrivits som motståndare till större förändringar. I forskningen undersöks i detalj vad motståndet består i och vilka möjligheter till förändring som finns i befintliga organisationer.


Hållbarhet och gestaltning

Gestaltning och visualisering i syfte att åstadkomma beteendeförändringar har under senare år uppmärksammats som lovande för att nå energisparmål. Gestaltningar och visualiseringar är representationer av den för ögat osynliga energin och hur sådana representationer görs är föremål för forskningsprojektet. I fokus är kedjan mellan representation-upplevelse-lärande-handling.

Forskningsprojekt

Gröna Broar

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att fördjupa och förbättra kommunikationen i Norrköpings kommun kring frågor om hållbarhet i bostadsmiljöer genom att undersöka hur forskningsbaserad kunskap kan göras användbar i stadsplanering.

Energieffektiva bostadshus

Rum för vardagsliv (ENVAR). Strategiskt forskningssamarbete mellan AB Stångåstaden och Linköpings universitet. 

Publikationer

Utvalda publikationer

User involvement in Swedish residential building projects: a stakeholder perspective

Författare: Johanna Eriksson, Wiktoria Glad, Madelaine Johansson

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Housing renovation and energy systems: the need for social learning

Författare: Wiktoria Glad

Publ 2015
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Aktiviteter för passivhus: En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

Författare: Wiktoria Glad

Publ 2006
Typ Doktorsavhandling, monografi
Till publikationen

CV

Nätverk

Samverkan

Sedan år 2008 har jag samverkat med en rad olika bostads-, fastighets, och konsultbolag, såväl kommunala som privata företag och även bostadsrättsföreningar i frågor som rör energieffektivisering i byggnader. Några exempel är:

  • AB Stångåstaden,
  • HSB
  • Henry Ståhl Fastigheter

  • Hyresbostäder i Norrköping
  • Klövern
  • SWECO

Jag har även anlitats som föreläsare och utbildare av kommuner, föreningar och företag i frågor som handlar om boendes energibeteende. Några exempel är Göteborgs kommun, föreningen Goda Hus och Tekniska Verken i Linköping.

Nyheter

Undervisning

Om avdelningen