Forskarskola i vuxnas lärande

Forskarskolan är ett samarbete mellan Linköpings universitet (värdinstitut), Jönköping University och Stockholms universitet. Finansiär är Vetenskapsrådet.

Forskarskolan syftar till att stärka dagens svaga forskningsanknytning vid våra lärarutbildningar vad gäller forskning och kunskap om vuxnas lärande. Dels genom att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om vuxnas lärande i relation till två utbildningsinstitutioner som riktar sig till vuxna – och för vilka lärarutbildningarna har ett ansvar att utbilda lärare till: den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskolan. Dels genom att bidra med forskningsbaserad praktiknära kunskap kring lärares didaktiska arbete i dessa sammanhang. 

Studieplaner

Forskarskolan organiserar gemensamma kurser och internat. Men doktoranderna följer de studieplaner som är gällande vid det lärosäte där de är antagna. Du hittar studieplanerna här:

Information om de olika forskningsmiljöerna

Kontakt

Bakgrund

Vetenskapsrådet har på senare år gjort flera angelägna satsningar på forskarskolor inom utbildningsvetenskap som avsett att bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Det har bland annat handlat om ämnesdidaktik (naturvetenskap, idrott och hälsa, matematik, historia, spanska, geografi, yrkesämnen), bedömning, utbildningshistoria, specialpedagogik, digitalisering, hållbar utveckling, learning study, förskola, och kvantitativa forskningsmetoder. Alla dessa forskarskolor har en sak gemensamt: de har en inriktning mot barn- och ungdomsskolan. Ingen av dem riktar in sig på vuxnas lärande och det uppdrag alla ämneslärar- och yrkeslärarprogram, och folkhögskollärarprogrammet har – att förbereda lärarstudenter för arbete i komvux respektive folkhögskola.

Här ämnar forskarskolan, som utgör ett samlat initiativ bestående av landets starkast profilerade forskningsmiljöer inom området och en samverkan med sektorns branschorganisationer, göra viktiga bidrag. Forskarskolan är ett samarbete mellan de vuxenpedagogiska forskningsmiljöerna vid Linköpings universitet (den största i Europa, bas för landets enda professur inom vuxenpedagogik och säte för Mimer - Nationellt program för folkbildningsforskning), Jönköping University (säte för Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) och Stockholms universitet (landets äldsta vuxenpedagogiska forskningsmiljö, etablerad av Torsten Husén 1953). Miljöerna, som har nära koppling till flera lärarprogram - folkhögskollärarprogrammet, ämneslärarprogram och yrkeslärarprogram, har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete sinsemellan, när det gäller både forskning och forskarutbildning.

Till forskarskolan knyts fyra vetenskapliga internationella experter och ett råd bestående av fyra representanter från komvux och folkhögskola. Forskarskolan leds av en styrgrupp, med stöd av en föreståndare. Gemensamma kurser för doktorander erbjuds och återkommande internat genomförs där doktorander presenterar manus och får feedback från bl.a. internationella experter. Det nationella rådet bidrar med inspel på vilka specifika behov de ser finns kring forskning om respektive verksamhet, samtidigt som de får en viktig roll att bidra till att sprida resultat från forskarskolan till omgivande samhälle.

Forskarskolan bidrar med kompetenshöjning kring frågor om lärares didaktiska arbete i komvux och folkhögskola. För det första genom att doktorer med kunskap om dessa områden examineras och blir attraktiva att anställa vid lärosäten som erbjuder ämnes-, yrkeslärar-, och folkhögskollärarprogram. För det andra, genom att flera lärare vid respektive medverkande lärosäten involveras i forskarskolan, och då doktorander presenterar sina arbeten lokalt i sina miljöer, sprids kunskap om dessa frågor i forskningsmiljöerna. För det tredje, genom att kunskapsbasen om lärares didaktiska arbete inom komvux och folkhögskola utvecklas. Sådan kunskap är viktig för forskningsförankring av, och innehållet i, våra lärarutbildningar. Men även som grund för lärares kompetensutveckling, inom komvux och folkhögskola.

Forskarskolan kommer vid två tillfällen erbjuda landets lärarutbildare att delta i kompetenshöjande konferenser där kunskap om lärares arbete i vuxenutbildning med grund i den forskning som doktorander och handledare inom forskarskolan bedriver, presenteras.