Forskningssamarbete med University of Dar es Salaam i matematik

Bengt Ove Turesson, Theresa Lagali, Sylvester Rugeihyamu, Kajsa Gomez Svensson, Martin Singull, Torbjörn Larsson, Uledi Ngulo, Thadei Damas Sagamiko och Edward Ngailo
Bengt Ove Turesson, Theresa Lagali, Sylvester Rugeihyamu, Kajsa Gomez Svensson, Martin Singull, Torbjörn Larsson, Uledi Ngulo, Thadei Damas Sagamiko och Edward Ngailo Karin Johansson

Vårt mål är att utbilda kvalificerade akademiker som kan bidra till att förbättra undervisning och lärande av matematik samt bedriva forskning och lösa problem inom den privata och offentliga sektorn i Tanzania.

Institutionerna för matematik vid Linköpings universitet och University of Dar es Salaam (UDSM), Tanzania, är sedan 2015 partners i delprogrammet Capacity Building of Mathematics in Higher Education Institutions in Tanzania. Delprogrammet är en del av det bilaterala UDSM-Sweden Programme, ett partnerskapsprogram för forskarutbildning som finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Delprogrammet samordnas av Matematiska institutionen vid LiU och Department of Mathematics vid UDSM. På den svenska sidan ingår även Mälardalens universitet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Bygga forskningskapacitet i matematik i Tanzania

Huvudmålet med delprogrammet är att förse Tanzania med doktorander med en stark och bred bakgrund inom matematik genom att utbilda doktorander både i Sverige och Tanzania. Ett annat mål är att öka forskningsresultaten från Department of Mathematics vid UDSM. För detta har postdoc-stipendier tilldelats och konferenser och workshops anordnats. Ett tredje viktigt mål är att stärka samarbetet mellan de matematiska avdelningarna vid universiteten i den Östafrikanska regionen.

Resultat och mål

Resultat

Genom samarbetet har kapaciteten för forskning och undervisning stärkts och kvaliteten och kvantiteten på forskningsresultat har ökat. Några exempel på prestationer är:

 • Tre anställda vid UDSM antogs 2016 för doktorandutbildning i Sverige efter sandwich-läget. En doktorand har examen och de återstående två förväntas ta examen läsåret 2020–2021.
 • Ett doktorandprogram i matematik vid UDSM utvecklades 2016.
 • Tre postdoc-stipendier delades ut för forskningsbesök i Sverige.
 • Antalet publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter samt presentationer vid internationella konferenser har ökat.
 • Fyra konferenser, skolor och workshops har anordnats.

Samarbetet mellan universitet i den östra afrikanska regionen har stärkts genom olika aktiviteter:

 • Delning av personalresurser för undervisning och handledning
 • Gemensam utveckling av doktorandplaner
 • Gemensam översyn av magisterprogrammen
 • Bildande av 11 internationella forskargrupper
 • Gemensamma ansökningar om forskningsfinansiering
 • Utveckling av East African Centre for Mathematical Research med stöd av Inter-University Council for East Africa
 • Utveckling av riktmärken för matematikprogram i East African Community med stöd av Inter-University Council for East Africa

Mål för delprogrammet

Delprogrammet har följande långsiktiga mål:

Att sträva efter och uppnå nationellt, regionalt och internationellt erkännande genom att rekrytera och utbilda dedikerade och högkvalificerade akademiker som kommer att engagera sig i att förbättra undervisningen och inlärningen av matematik samt bedriva forskning och lösa problem i den privata och offentliga sektorn i Tanzania.

Det långsiktiga målet kompletteras med följande specifika mål:

 1. Att öka kvantiteten och kvaliteten på forskarutbildning och omfattningen av forskarutbildning för utveckling av matematik vid högre institutioner i Tanzania.
 2. Att öka kvalitet och användning av forskning som är relevant för högprioriterade frågor för nationell utveckling.
 3. Att öka partnerskap med lokala, regionala och internationella institutioner och organisationer för generering av kunskap samt delning och användning av forskning inom högprioriterade områden.

Kontaktpersoner

Nyheter

Länkar