Barn, bord och broccoli - En multimodal studie av den institutionella organisationen av luncher i förskolan

Tre barn äter lunch på förskola.
Andrey_Kuzmin

Det finns mycket prat om den pedagogiska måltiden men vad händer egentligen när barn och deras lärare äter tillsammans? Detta projekt undersöker hur multimodala resurser underhåller och stödjer ätbeteendet och social interaktion inom förskolan.

I detta projekt forskar vi om förskolemåltider som en arena för fostran och socialisation, där barn från tidig ålder får lära sig om näringsinnehåll samt tränas i hur man äter tillsammans. Vi undersöker förskolemåltiden som en förkroppsligad praktik, där barn såväl som personal samspelar genom olika modaliteter. Med hjälp av multimodal interaktionsanalys och diskursiv psykologi synliggör vi tidigare outforskade aspekter av hur individuella preferenser och institutionella ordningar förhandlas under måltiden.

Projektet utgår från två, delvis överlappande, teoribildningar, nämligen etnometodologi och diskursiv psykologi. Genom den etnometodologiska analysen av multimodalt samspel undersöks måltidspraktiker med bäring på förkroppsligade såväl som materiella aspekter av deltagarnas samspel under måltiden. Den andra ingången riktar fokus mot hur ätandets psykologiska sidor – att gilla eller ogilla viss mat, smaksensationer, hungers- och mättnadskänsla, för att nämna några exempel – manifesteras av dem som deltar i förskolans måltider.

Inom projektet har vi videoinspelat cirka 100 måltider i fyra förskolor i Sverige, över tre terminer år 2021 till 2022. Analyserna fokuserar på, bland annat, hur matpreferenser har betydelser när ett barn ber om eller bjuds på mat, hur barn leker med maten samt hur lek kan vara en del av ätbeteendet, och hur barn uppmanas att provsmaka ny mat.

Publikationer

Omslag för publikation ''
Sally Wiggins Young, Annerose Willemsen, Jakob Cromdal (2023)

International Journal of Early Childhood Vidare till DOI

Forskning om måltider i förskolan

Kontakt

Organisation