Funktionshinder i skolan – på väg mot arbete

Skolan ska ge alla barn lika möjlighet till utveckling och lärande men hur ser vardagen ut för barn med funktionsnedsättning? Får barn med funktionsnedsättning möjlighet att delta i skolans aktiviteter på lika villkor som andra barn?

Barn med funktionsnedsättning kan behöva anpassning av miljön eller särskilt stöd för att delta i skolans aktiviteter som exempelvis att skriva, läsa eller vara på rast. Är skolmiljön i vid bemärkelse anpassad för barn med funktionsnedsättning? Får barn med funktionsnedsättning de anpassningar och stöd som behövs för at de ska ha lika möjligheter till utveckling och lärande som övriga elever?

Teknik som stöd

Forskningen omfattar både större studier som kartlägger hinder i skolmiljön, interventionsstudier där teknikstöd i skolan utvärderas över tid samt mindre studier där barn och unga med funktionsnedsättning utvecklar sin syn på delaktighet och delaktighetsproblematik i skolan. Fokus i studierna är funktionshinder det vill säga problem i vardagen som uppstår för barn och unga med funktionsnedsättning i relation till omgivningen samt hur dessa hinder/svårigheter kan mötas genom förändringar i den fysiska och psykosociala miljön. Teknik som stöd finns med som en aspekt av miljön men också support och stöd från jämnåriga och andra vuxna samt skol- och habiliteringspersonals beredskap och insatser i skolan och vid övergång till arbete.

Behov av anpassningar i skolan

Forskningen bedrivs både i Sverige och internationellt och har sammantaget lett till ökad kunskap om vilka områden elever med funktionsnedsättning behöver anpassning och stöd i skolan, hur stöd kan utformas för att fungera i skolan vardag samt en utveckling och problematisering av delaktighetsbegreppet. I forskningen ingår också vidareutveckling och prövning av intervjuinstrumentet Bedömning av Anpassningar i Skolmiljön (BAS) där barn och unga själva identifierar sitt behov av anpassningar i skolan. BAS är utvecklat av Helena Hemmingsson och används både i Sverige och internationellt.

Forskningsprojekt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic, Kristina Hellberg, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2016)

Autism , Vol.20 , s.183-195 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Helene Lidström, Helena Hemmingsson (2014)

Scandinavian Journal of Occupational Therapy , Vol.21 , s.251-266 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Vedrana Bolic Baric, Helene Lidström, Nils Thelin, Anette Kjellberg, Helena Hemmingsson (2014)

16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists: Sharing Traditions, Creating Futures

Omslag för publikation ''
Helene Lidström, Mats Granlund, Helena Hemmingsson (2011)

European Journal of Special Needs Education , Vol.27 , s.21-34 Vidare till DOI

Externa samarbetspartners

  • Kristina Hellberg, universitetslektor, Linnéuniversitetet
  • Snaefridur Thora Egilson, professor, Islands universitet
  • Barbara Piskur, filosofie doktor, Hoogeskolen Zud, Nederländerna
  • Cornelia Stadler-Kocher, föreläsare, Zuercher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Schweiz
  • Mona Asbjörgslett, doktorand, Universitetet i Oslo

Relaterat innehåll