BAS – Bedömning och anpassning i skolmiljön – utveckling och användning

BAS är ett intervjuinstrument som utifrån elevens perspektiv identifierar behov av anpassningar i skolan. 

BAS är avsett för barn och ungdomar från ungefär 7 år och äldre. Instrumentet fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan.

Forskningen om BAS har två inriktningar

Den ena inriktningen handlar om utveckling av BAS och prövning av intervjuinstrumentets validitet och reliabilitet. Vi undersöker också likheter och skillnader i resultat mellan barnintervju respektive lärarintervju. Är lärare och elev överens och prioriterar de samma områden för anpassningar i skolan? Hur påverkar det BAS reliabilitet och användbarhet?

I den andra inriktningen fokuserar vi på resultatet av BAS och undersöker skolmiljön både i Sverige och internationellt utifrån olika elevgruppers behov. På så sätt kan vi jämföra skolors beredskap att ta emot elever med funktionsnedsättning och om det finns vissa elevgrupper eller områden inom skolan som behöver prioriteras när det gäller anpassningar och stöd. Resultaten visar exempelvis att skolan bör utveckla sitt stöd till barn med psykosociala svårigheter och att många elever önskar stöd för att komma ihåg och hålla ordning på skolans alla aktiviteter och uppgifter.  

Bedömning och anpassning i skolmiljön

BAS innehåller 16 frågor om vardagliga skolaktiviteter där elever kan behöva anpassningar för att kunna delta i skolans aktiviteter. Varje fråga bedöms utifrån en fyrgradig skala där elev och intervjuare tillsammans skattar överensstämmelse mellan elevens förmåga och den aktuella skolmiljön. 

Instrumentet är utarbetat för att, i samråd med eleven, underlätta planeringen av stöd och anpassningar i skolmiljön. BAS kan även användas av speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet har genomgått prövning av reliabilitet och validitet med goda resultat.

Genomgång av manualen, kunskap om Model of Human Occupation (MOHO) och praktisk tillämpning är det som krävs för att lära sig att använda BAS.

Nya versioner

Den nya svenska version av BAS har uppdaterade teoretiska avsnitt och har kompletterats med en mappning av frågeområdena till ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).Den grafiska formen är dessutom ny. Instrumentet innehåller nu även exempel på ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Inköp av BAS 

Köp BAS Bedömning av anpassningar i skolmiljön genom Studentlitteratur

Kurser 

Kontakta Helena Hemmingsson eller Helene Lidström om du önskar en kundanpassad kurs.

Model of Human Occupation

Relaterat innehåll