Nya möjligheter med teknikstöd i skolan

En kille går i en skolkorridor

Teknikanpassning i form av tekniska hjälpmedel är ett område med stor potential som ännu inte undersökts systematiskt i förhållande till elever i behov av anpassningar till följd av funktionsnedsättning. 

Det är en omfattande brist på interventionsstudier gällande effekten av 
implementering och användning av teknik bland barn och ungdomar i verkliga miljöer.

Skolsvårigheter kan bero på olika former av funktionsnedsättningar, exempelvis ADHD eller dyslexi. Anpassningar i form av teknikstöd såsom datorer, datorbaserade hjälpmedel, mobiltelefoner och applikationer har stor potential att kompensera för nedsatt funktion när det gäller förmåga att planera, strukturera, kommunicera, ta till sig information samt inhämta kunskap men fortfarande saknar många unga med någon form av nedsättning tillgång till anpassningar i form av datorhjälpmedel och teknikstöd i skolan. Forskning visar att utöver teknikstöd så har även omgivningen kring eleverna i form av stöd och acceptans en betydande roll för att stödåtgärder såsom anpassningar och hjälpmedel ska användas och därmed komma till nytta för eleven.

Fördjupning och uppföljning

Pågående forskning är fördjupning och uppföljning av ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet, på uppdrag av regeringen, genomförde under 2011 till 2013. Syftet med projektet var att prova om teknikanpassning och adekvat stöd kan underlätta och stödja skolgång och övergången från skola till arbetsliv för elever med kognitiva svårigheter. Omkring 600 elever i 5 olika kommuner ingick i projektet. Behov av anpassning och stöd i skolan identifierades med bedömningsinstrumentet Bedömning av Anpassningar i Skolmiljö (BAS) och en individuell insatsplan utvecklades i nära samarbete med eleven.

Teknikanpassning för elever i behov av särskilt stöd 

Utöver teknikstöd fick eleverna individuellt stöd av arbetsterapeuter och specialpedagoger för att lägga upp strategier och struktur för att implementera teknikstödet och minimera de individuella svårigheterna eleven hade. Vid inledande bedömning och vid uppföljning av insatserna inhämtades en stor mängd data som utgör grunden för den forskning som nu genomförs i projektet. Ytterligare data kommer inhämtas inom Moa Yngves doktorandprojekt Teknikanpassning för elever i behov av särskilt stöd där eleverna följs upp i syfte att utvärdera om insatserna under gymnasiet hade inverkan på övergången till arbete eller fortsatta studier.

Ny kunskap

Resultatet kommer ge ny kunskap till fältet, både på individuell och samhällelig nivå och bidrar förhoppningsvis till att skapa stödjande miljöer som maximerar möjligheterna för barn och ungdomar med särskilda behov att nå utbildningsmål, vara aktiva och delaktiga i skolan.

Finansiering

Finansiering sker bland annat med medel från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och fakultetsmedel från Linköpings universitet.

Elev i försöksverksamhet Teknikstöd i skolan

Dajana ingick i Teknikstöd i skolan och hon tycker numera att det är riktigt roligt att gå i skolan.

Citat från filmen nedan:


"Jag har alltid velat plugga och utbilda mig, men jag har inte sett den möjligheten."
 

Video

Filmen är från konferensen Varenda unge, Hjälpmedelsinstitutet 2014

Kontakt

Relaterat innehåll