Fysisk träning för cancerpatienter (PhysCan)

Personer som tränar med hantlar i grupp.

Vi studerar effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad trötthet (fatigue), förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfallet hos patienter med cancer.

Många patienter med en cancerdiagnos upplever en stor trötthet och orkeslöshet, s.k. fatigue, i samband med sin sjukdom.

Målet med den här randomiserade multicenter-studien är att minska denna trötthet och därmed hjälpa patienterna att klara av sin cancerbehandling och förbättra utfallet av behandlingen och få en bättre livskvalitet. 577 patienter som nyligen diagnostiserats med bröst, prostata-, eller kolorektal cancer har inkluderas i studien och genomgått ett 6 månaders träningsprogram bestående av styrke- och konditionsträning med låg/måttlig eller hög intensitet.

Hälften av deltagarna här även fått ett beteendemedicinskt stöd i syfte att underlätta motivationen att träna under och efter avslutad studie.

Alla patienter har nu genomgått 1-årsuppföljning efter avslutad studie och databearbetning och publicering av resultat pågår, däribland hälsoekonomiska utvärderingar. Delar av data kommer ingå i Anna-Karin Ax avhandling.

Cancerpatient som tränar på gym.

Ett samarbete inom Norden

Phys-Can är en randomiserad interventionsstudie som genomförs i samarbete med Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset, Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus och flera andra samarbetspartners i Norden.

Utöver ovanstående vill vi också studera de biologiska mekanismernas (inflammation och cytokiner) betydelse i utvecklandet och vidmakthållandet av fatigue. Vi studerar även de hälsoekonomiska aspekterna. Studien påbörjades i mars 2015 och uppföljning kommer ske i 10 år. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet. 

Fem doktorander skriver sina avhandlingar inom ramen för projektet, som finansieras bland annat av Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Forskare

Relaterad forskning

Organisation