Omvårdnadsbehov hos personer med cancer och kroniska sjukdomar

Min forskning fokuserar huvudsakligen på att förbättra prevention, behandling och utvärdering av symtom och biverkningar hos personer med cancer. Jag forskar även kring livssituationen hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom, kommunikationskompetens inom sjukvårdsrådgivning och införandet av den nya rollen som avancerad specialistsjuksköterska i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. 

Forskargrupp
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Mina övriga pågående forskningsprojekt

Neurotoxiska sidoeffekter hos patienter som får cytostatikabehandling för kolorektal cancer

Projektet är ett samarbete mellan flera forskargrupper och kliniskt verksamma personer från flera håll i Sverige. Syftet är att beskriva hur vanligt det är med neurotoxiska sidoeffekter hos patienter som får oxaliplatin-baserad kemoterapi för magtarmcancer. Vi vill se hur svåra symptomen är, hur länge de varar, hur de påverkar patientens livskvalitet och dagliga liv. Vi vill också se om det går att hitta markörer för vem som drabbas av symptomen.

Vi utvärderar om neurotoxiska sidoeffekter och livskvalitet skiljer sig mellan patienter som i tillägg till standardbehandlingen fått: a) genuin (traditionell penetrerande) akupunktur eller b) simulerad akupunktur jämfört med en referensgrupp som enbart fått standardbehandling. Vi hoppas komma fram till om akupunktur är en effektiv och ekonomiskt försvarbar behandling av neurologiska biverkningar. Datainsamling pågår.

Akupunktur, placeboakupunktur eller standardbehandling för att förebygga illamående och kräkningar till följd av strålbehandling

I denna randomiserade multicenterstudie utvärderar vi behandling med akupunktur kan hjälpa mot illamående och kräkningar i samband med strålbehandling.

Genom att jämföra patienter som behandlas med traditionell akupunktur med patienter som behandlas med placebo-akupunktur och en referensgrupp som enbart får traditionell behandling vill vi se om och hur effektiv akupunkturbehanding är. Vi ville också undersöka hur illamående respektive akupunktur påverkar patienternas livskvalitet och förmåga till ADL. Vilka copingstrategier och andra möjliga prediktorer har betydelse för uppkomst och svårighetsgrad av strålningsinducerat illamående och nedsättningar i ADL. Datainsamlingen är avslutad och bearbetning och publicering av resultat pågår.

Neurotoxiska sidoeffekter hos patienter som får cytostatikabehandling för kolorektal cancer

Projektet är ett samarbete mellan flera forskargrupper och kliniskt verksamma personer från flera håll i Sverige. Syftet är att beskriva hur vanligt det är med neurotoxiska sidoeffekter hos patienter som får oxaliplatin-baserad kemoterapi för magtarmcancer. Vi vill se hur svåra symptomen är, hur länge de varar, hur de påverkar patientens livskvalitet och dagliga liv. Vi vill också se om det går att hitta markörer för vem som drabbas av symptomen.

Vi utvärderar om neurotoxiska sidoeffekter och livskvalitet skiljer sig mellan patienter som i tillägg till standardbehandlingen fått: a) genuin (traditionell penetrerande) akupunktur eller b) simulerad akupunktur jämfört med en referensgrupp som enbart fått standardbehandling. Vi hoppas komma fram till om akupunktur är en effektiv och ekonomiskt försvarbar behandling av neurologiska biverkningar. Datainsamling pågår.

Akupunktur, placeboakupunktur eller standardbehandling för att förebygga illamående och kräkningar till följd av strålbehandling

I denna randomiserade multicenterstudie utvärderar vi behandling med akupunktur kan hjälpa mot illamående och kräkningar i samband med strålbehandling.

Genom att jämföra patienter som behandlas med traditionell akupunktur med patienter som behandlas med placebo-akupunktur och en referensgrupp som enbart får traditionell behandling vill vi se om och hur effektiv akupunkturbehanding är. Vi ville också undersöka hur illamående respektive akupunktur påverkar patienternas livskvalitet och förmåga till ADL. Vilka copingstrategier och andra möjliga prediktorer har betydelse för uppkomst och svårighetsgrad av strålningsinducerat illamående och nedsättningar i ADL. Datainsamlingen är avslutad och bearbetning och publicering av resultat pågår.

Symtom och livskvalitet hos patienter som genomgått stamcellstransplantation

Det övergripande syftet med denna prospektiva, longitudinella studie är att över en 5-årsperiod utvärdera symtom och hälsorelaterad livskvalitet under och efter pågående behandling hos patienter som genomgår stamcellstransplantation. Syftet är också att studera likheter och skillnader i symtomutveckling och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgår autolog respektive allogen stamcellstransplantation och att studera skillnader mellan olika typer av cytostatikabehandlingar. Datainsamling är avslutad och publicering pågår.

Trismus (begränsad gapförmåga) i samband med strålbehandling - prevalens, effekt av profylaktisk träning och effekt på patientens skattning av livskvalitet före, under och efter strålbehandling.

Syftet med denna randomiserade studie är att undersöka effekten av förebyggande träning med ett uppmjukningsprogram och instrumentet TheraBite för att förebygga trismus (begränsad gapförmåga) under och efter strålbehandling. Dessutom är syftet att ta reda på hur många cancerpatienter som drabbas av trismus orsakad av strålskador i käkens muskler under behandling och upp till ett år efter avslutad behandling samt när under strålbehandlingen som de första symtomen på trismus visar sig. Ytterligare ett syfte är att studera om, och i så fall i vilken omfattning, som trismus påverkar patientens skattning av livskvalitet före, under och efter strålbehandling. Studien är ett samarbete mellan Linköpings universitet, onkologklinikerna och specialisttandvården i Jönköping och Linköping och RCC Sydöst. Datainsamling är avslutad och bearbetning och publicering av data pågår.

Life situation among persons living with inflammatory Bowel Disease - How do we design tomorrow's health care?

Det övergripande målet är att beskriva livssituationen i förhållande till sjukdom och vårdkvalitet bland patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).
Syften med projektet är att
1) beskriva kritiska händelser i det dagliga livet bland patienter med IBD och hur de hanterar dessa händelser,
2) att beskriva behovet av kunskap om sin sjukdom och behandling bland patienter med IBD,
3) att beskriva IBD patienters uppfattning om vården,
4) att utifrån resultatet i studie 2 och 3 utveckla ett instrument för att kvantitativt kunna mäta uppfattningen av kunskapsbehov och vårdkvalitet hos patienter med IBD.
Delar av projektet är slutfört och resultat publicerade medan andra delar är pågående.

Instrumentutveckling för utvärdering av komunikationskompetens inom sjukvårdsrådgivning

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och värdera kommunikationskompetensen hos telefonsjuksköterskor. Delsyften är att
1) utveckla ett analysverktyg att användas av telefonsjuksköterskor då de analyserar egna samtal med uppringare,
2) testa analysverktyget som ett objektivt instrument där bedömare ska analysera och värdera sjuksköterskans kommunikationskompetens,
3) utveckla och testa ett patientutvärderingsinstrument för telefonrådgivning.

Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård - ny organisation av kirurgisk sjukvård och implikationer för yrkesroller och teamarbete

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur införandet av en ny sjuksköterskeprofession i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet påverkar teamarbete och interprofessionellt samarbete på en kirurgisk klinik. Mer specifikt avser projektet att studera hur införandet av den nya yrkesrollen påverkar sjukvårdens praktik i termer av personalens samverkansformer, könsrelationer och maktförhållanden på arbetsplatsen, samspel mellan kompetens, lärande och yrkesroller samt arbetsvillkor och arbetstillfredsställelse inom teamet. Ett annat syfte är att undersöka om införandet kan förbättra vårdrelaterade och patientrelaterade resultat. 

Visa/dölj innehåll

Undervisning

  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen
  • Barnmorskeprogrammet
  • Masterprogram för avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi

CV

1983 Leg Sjuksköterska
1998 Medicine doktorsexamen
2009 Docent i Omvårdnad

Övriga uppdrag

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskningsområde
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll