Gruvan i garderoben

Gamla mobiltelefoner i en hög.
Photo by Eirik Solheim on Unsplash

Gammal elektronik blir ofta liggandes i byrålådor eller förråd istället för att gå till återvinning. Hur kommer det sig och hur kan det förändras?

Vi omges idag av elektronik i vår vardag. Många gånger ersätts också produkter innan deras fulla livslängd är uppnådd. Men mobiltelefoner, laptops och annan elektronik går inte alltid vidare till en annan användare eller återvinns, utan blir kvar hos sin ägare och lagras i förråd, kontorsrum, garage och skåp. För att utveckla den fulla potentialen för ökat återbruk och återvinning behövs mer kunskap om mängderna upplagrad elektronik - men även fördjupad kunskap om varför upplagring av elektronik sker.

Målet med projektet är att utveckla detaljerad kunskap om upplagrade elektronikprodukter hos olika aktörer i samhället och att analysera vilka förklarande faktorer som ligger bakom varför, när och hur elektronik lagras istället för att lämnas till återanvändning eller materialåtervinning. Projektet kommer kartlägga olika produkttyper av elektronik hos hushåll, företag och kommunala organisationer men även beskriva vad som karaktäriserar produkterna sett till sett deras ålder, funktionalitet och innehåll av olika material. 

Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt där materialflödesanalyser och samhällsvetenskapliga metoder kombineras kommer de bakomliggande orsakerna till att elektronik lagras sökas på flera nivåer i samhället, från policy- till individnivån. Med detta som grund kommer projektet analysera hur förändrade återbruks- och återvinningsstrategier skulle kunna utvecklas, samt vilka typer av insatser - riktade till olika aktörer - som skulle kunna bidra till ett ökat återbruk och återvinning av elektronik.

Finansiärer

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vetenskapsrådet och innebär samverkan med bl.a. El-kretsen, Recipo, Inrego och Stena Recycling genom projektets referensgrupp.

 

Närliggande forskningsområde

Kontakt