Biogasens roll i Sveriges övergång till förnybar energi

Vi behöver en övergång till ett energisystem som är mer baserat på förnybar energi. Det finns dock inget förnybart bränsle som just nu ensamt kan ersätta alla fossila bränslen som används idag, och det kommer att kräves ett system där flera olika bränslen fungerar tillsammans för att åstadkomma en storskalig förändring. Med tanke på den nuvarande diskussionen om elfordon och elektrifiering kommer troligtvis el att ha en viktig roll i systemet, men det finns fortfarande tillfällen där byte till el inte är optimalt och där andra förnybara bränslen kan passa bättre. Ett av dessa möjliga bränslen är biogas, som kan produceras från restprodukter och som även har andra fördelar för samhället – till exempel hygienisering av avfall och produktion av gödningsmedel. Biogas är inte en lösning som kommer att kunna fungera som den huvudsakliga ersättaren för allt fossilt bränsle, utan snarare som ett komplement till andra förnybara bränslen i områden där biogas passar bättre.

 

Min forskning handlar om vilken roll biogas kan ha i ett förnybart energisystem. Mer specifikt undersöker jag frågor som hur man kan utvärdera huruvida biogas passar i ett visst sammanhang, vad som påverkar hur lätt det är att börja använda biogas och inom vilka områden i energisystemet som kan passa biogasanvändning. Fokuset ligger på Sverige och framförallt på olika typer av transporter (bussar, lastbilar och sjöfart) och industrier.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Jag undervisar i kurser relaterade till miljöteknik (TKMJ24), hållbar utveckling och företagande (TKMJ51) och hållbar stadsutveckling (TKMJ48). Utöver det handleder jag även kandidat- och masteruppsatser.

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll