Den snabba e-handeln – en motsats till den hållbara e-handeln?

En telefon med bild på digital inköpsvagn, handla på nätet.
AndreyPopov

E-handeln har ökat explosionsartat under senare år, och står för drygt 20% av total detaljhandel. Samtidigt som e-handeln är en fantastisk möjlighet för handelsföretag och konsumenter, så innebär den en rad hållbarhetsutmaningar. Detta projekt fokuserar på en sådan, nämligen miljömässigt hållbara leveransalternativ till konsumenter.

Frågan miljömässigt hållbara leveransalternativ är högaktuell, och har uppmärksammats av såväl regeringen, e-handlare, forskare och märkningsorganisationer. Att så stort fokus ligger på denna fråga kan bland annat förklaras med att e-handelsdistribution är den mest ineffektiva och miljöbelastande delen av logistikkedjan, och åtgärder är därmed nödvändiga.

Samtidigt som viljan att uppnå miljömässigt hållbar e-handelsdistribution är stor, verkar förväntningarna på snabbhet bara öka. Ehandlare konkurrerar om konsumenterna med erbjudande om snabba leveranser. Distributörer, som sköter leveranserna till konsument, konkurrerar i sin tur om att få utföra snabba leveranser åt e-handlare. Snabbheten står dock i stark kontrast till forskning som visat att längre tidsramar ger bättre planeringsmöjligheter, effektivare och mer hållbara logistikflöden. Trots att många har studerat vad som innefattar miljömässigt hållbar e-handelsdistribution så finns det förvånansvärt lite fokus på just tidsaspekten.

Syfte

Projektets syfte är därför att öka förståelsen för hur tidskraven i e-handeln påverkar möjligheten till miljömässigt hållbar ehandelsdistribution.

Projektets frågeställningar innefattar:

  1. Vilka olika typer av tidskrav finns inom e-handelsdistribution, från ehandlare, konsument och distributör?
  2. Vilka faktorer motverkar och driver på tidskrav?
  3. Vilka faktorer motverkar tidskrav som möjliggör miljömässigt hållbar e-handelsdistribution?
  4. Hur kan e-handelsaktörer möjliggöra miljömässigt hållbar ehandelsdistribution genom fördjupad kunskap om tidskravens påverkan?

Forskningsmetod

För att besvara dessa frågor behövs en djup förståelse av tidskraven i e-handeln. Hemsidestudier kommer användas för att få en bred bild av hur tidskrav är synliga vid konsumenters köp på nätet. Fallstudier av e-handlare kommer kombineras med intervjuer av distributörer. Konsumenters beteenden och reflektioner fångas genom dagboksstudier. Dessutom genomförs workshops för att diskutera resultat. Frågeställningarna kommer belysas genom att titta på paradoxer och makt. Genom att undersöka paradoxer relaterade till tidskrav inom e-handeln, kommer projektet kunna belysa motsättningar som finns och hur dessa kan hanteras för att få en mer miljömässigt hållbar e-handelsdistribution. Vidare kommer maktperspektivet ytterligare bidra till att belysa faktorer som motverkar tidskrav som möjliggör miljömässigt hållbar e-handelsdistribution.

Förväntad resultat

Med denna genomlysning av tidskrav vill projektet ge värdefull kunskap till e-handlare som får större förståelse kring hur de kan jobba med miljömässig hållbarhet i sin distribution. Genom att kategorisera olika typer av tidskrav, sammankoppla dem med miljömässig hållbarhet och visa konflikter mellan dem, är projektets kortsiktiga målsättning att:

  • synliggöra möjligheter och problem med tidspress,
  • bidra med kunskap så att e-handlare kan förmedla hållbarhet på ett trovärdigt sätt till konsumenter,
  • öka e-handlares konkurrenskraft genom att möjliggöra mer trovärdiga erbjudanden om miljömässigt hållbara leveranser till konsument, och
  • ifrågasätta tidskrav som tas för givna och visa på möjligheter för differentiering avseende snabbhet.

Resultaten ger också förutsättningar för bättre distributionserbjudanden från logistikbranschen. På längre sikt bedöms projektet ha potential att öka den miljömässiga hållbarheten i ehandeln i stort, då fler e-handlare kommer behöva arbeta med ökad hållbarhet.

Forskare

Grundfakta om projektets genomförande och finansiär

Relaterad forskning

Organisation