Hållbar utveckling och strategi

Miljömanagement och förändring för hållbarhet

Forskargruppen Hållbar utveckling och strategi vid Linköpings universitet fokuserar på strategiskt hållbarhetsarbete inom företag och offentliga organisationer. Med utgångspunkt från miljöperspektivet arbetar vi med cirkulär ekonomi och de Globala målen inom Agenda 2030.

Enheten Hållbar utveckling och strategi bedriver forskning och undervisning inom framförallt tre övergripande områden:

• Vilka roller spelar företag och offentliga organisationer för att stimulera förändring för hållbarhet?

• Hur underlättas utveckling och spridning av miljöteknik?

• Hur utvecklas strategiskt och verkningsfullt miljö- och hållbarhetsarbete i företag och offentliga organisationer?

Forskningen bedrivs i samarbete med andra ledande nationella och internationella universitet och nära viktiga aktörer såsom privata företag, kommunala bolag, kommuner, regioner och städer.

Vilka roller spelar företag och offentliga organisationer för att stimulera förändring för hållbarhet?

Hållbar utveckling kräver samverkan mellan olika aktörer och organisationer och är inte en enskild aktörs ansvar. Organisationer har olika möjligheter, ambitioner och roller i strävan för hållbar utveckling. Vår forskning handlar om att undersöka hur samverkan kan åstadkomma en positiv förändring.

Städer är intressanta att studera eftersom de är bra plattformar för att pröva nya innovativa hållbarhetslösningar. Kommunerna har en särskild roll att spela eftersom de kan ses som en konstant i samhället. De har ett brett samhällsansvar och skulle kunna samordna mycket av det lokala hållbarhetsarbetet samt skapa arenor för samverkan mellan lokala aktörer. Speciellt intresserar vi oss för om och hur Agenda 2030 kan bidra till det lokala hållbarhetsarbetet.

Kontaktperson: Sara Gustafsson

Hur underlättas utveckling och spridning av miljöteknik?

Utveckling och spridning av innovationer inom miljöområdet ses som viktiga förutsättningar för hållbar utveckling. Forskningen behandlar hur privata företag och kommunala bolag kan stimuleras och hjälpas i sitt innovationsarbete samt hur dessa innovationer kan bidra till lönsamhet och samhällsutveckling. Aktuella fokusområden är utveckling av regionala stödsystem för ekoinnovation samt spridning, internationalisering och export av miljöteknik. Vi bedriver även pedagogisk utveckling av innovations- och entreprenörskapsutbildning med särskilt fokus på samverkan mellan studenter och näringsliv.

Kontaktperson: Wisdom Kanda

Pågående och tidigare projekt:

  • SHIFT, Support Systems for Sustainable Entrepreneurship and Transformation
  • SUPER, Supporting eco-innovations towards international markets
  • Internationalisering av svenska biogaslösningar

Hur utvecklas strategiskt och verkningsfullt miljö- och hållbarhetsarbete i företag och offentliga organisationer?

Många företag och offentliga organisationer bedriver miljö- och hållbarhetsarbete med varierande resultat. För att åstadkomma väsentliga förbättringar av miljö- och hållbarhetsprestanda krävs ett strategiskt och verkningsfullt arbetssätt. Detta förutsätter att miljö- och hållbarhetsarbetet länkas samman med centrala visioner och mål samt organisationens identitet och ekonomi.

Vi är intresserade av hur miljö- och hållbarhetsarbete bedrivs i dagsläget och kan utvecklas framöver. Tidigare forskning har fokuserat mycket på företags och kommuners arbete med miljöledningssystem och miljörevision. Pågående forskning omfattar bland annat utveckling av verktyg som kan användas i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kontaktperson: Olof Hjelm

 

 

Kontakt

Forskare

Reportage

Organisation