Miljöinnovation för en hållbar framtid

För att lösa samhällets utmaningar inom miljö och hållbarhetsområdet har miljöteknik en viktig roll att spela. Teknik som blir använd och får stor spridning.

I min forskning är jag intresserad av hur utveckling och spridning av miljöteknik kan underlättas. Detta gör jag genom att kombinera grundläggande förståelse för miljöproblematikens orsaker och natur med innovation, entreprenörskap och management. Med miljöteknik menar jag all teknik som har en bättre miljöprestanda än tillgängliga alternativ.

Samverkan och samskapande

Tillsammans med regionala aktörer som Almi Östergötland, Länsstyrelsen och Region Östergötland har jag i snart 20 år stöttat mindre företag i deras miljödrivna produkt- och tjänsteutveckling. Sammantaget har ca 200 företag har stöttats i sin miljödrivna utveckling. Jag är även aktiv i föreningen Cleantech Östergötland som samlar ett 60-tal miljödrivna företag i Östergötland. 

Uppdrag och CV

Uppdrag

  • Avdelningschef
  • Handledare åt en doktorand
  • Expertbedömare åt Vinnova inom energi- och miljöområdet
  • Styrelseledamot i Cleantech Östergötland
 

CV

  • Fil. Dr 1996
  • Docent 2005
  • Professor 2012

Forskning

Miljöinnovation och entreprenörskap

Innovationer inom miljöområdet måste få stor spridning för att ge de positiva effekter som ofta är skälet till att de först togs fram. Min forskning behandlar hur olika privata företag och kommunala bolag kan stimuleras och hjälpas i sitt innovationsarbete samt hur dessa innovationer kan bidra till lönsamhet och samhällsutveckling. Speciellt forskar jag om hur regionala innovationssystem kan utvecklas för att skynda på omställningen mot ett hållbarare samhälle.

I min forskning intresserar jag mig också av internationalisering och spridning av miljöinnovationer till andra länder. Miljöteknikexport  är ett sätt att lösa dagens miljöutmaningar och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

Nedan listas pågående och tidigare projekt inom dessa områden

  • SHIFT, Support Systems for Sustainable Entrepreneurship and Transformation
  • SUPER, Supporting eco-innovations towards international markets
  • Internationalisering av svenska biogaslösningar

Miljömanagement inom småföretag och kommunal förvaltning

Min nuvarande forskning är en utveckling från ett tidigare fokus på mer generell miljömanagement inom småföretag och kommunal förvaltning. Kommunforskningen har handlat om olika ledningsverktyg för miljöstrategiskt arbete och kommunerna som katalysatorer för hållbar utveckling. På företagssidan har jag forskat om användandet av standardiserade miljöledningssystem hos småföretag och på senare år om miljödriven produkt- och affärsutveckling i olika typer av småföretag. Något som jag fortfarande har viss verksamhet inom.

Publikationer

2023

Leif Thuresson, Jonas Ammenberg, Olof Hjelm (2023) Reningsteknik Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 117-142
Jonas Ammenberg, Leif Thuresson, Olof Hjelm (2023) Globala miljöproblem Miljöteknik: för en hållbar utveckling, s. 39-70

Undervisning

Jag undervisar blivande civilingenjörer i grundläggande miljöteknik, miljömanagement och miljödriven affärsutveckling. Undervisningen är aktivitetsbaserad och inbegriper ofta skarpa projekt från näringsliv och kommuner. De kurser jag är ansvarig för är TKMJ41 Energi och Miljö –projektkurs, TMPI04 Projektkurs i Hållbart företagande samt TKMJ49 Miljödriven affärsutveckling.  I TKMJ41 genomför studenterna miljö- och energikartläggningar på företag och andra organisationer. Dessa analyser ligger sedan till grund för skarpa åtgärdsförslag för att utveckla organisationernas miljö- och energiprestanda.

I projektet "ScaleUp4Sustainability" utvecklar jag undervisning om innovation och entreprenörskap inom miljöområdet. Speciellt intresserar vi oss för samverkan mellan studenter och industrin för att utveckla och sprida nya miljölösningar.

ScaleUp4Sustainability

Nyheter

Organisation