Att undervisa framtidens medborgare om hållbar utveckling

Kunskap som hållbar utveckling

I Sverige har begreppet hållbar utveckling genomsyrat styrdokument för skolväsendet sedan 1994. Men begreppet är inte oproblematiskt att hantera för skolan. Det är ämnesövergripande vilket är svårt att hantera i en skola och ett betygssystem som ännu bygger på traditionell ämnesindelning. Det är också ett kontroversiellt och politiskt brännbart begrepp som ställer krav på engagemang och medvetenhet. Lärare löser detta på mycket olika sätt, visas bland annat i det här projektet, som studerar såväl skolor som lärarutbildningar och undervisningsmaterial.

Utveckling av undervisningen

Delmål:

  • att beskriva vilket innehåll begreppet hållbar utveckling ges i undervisningssammanhang i skolsystemets olika delar, vilka aspekter som betonas respektive tonas ned. Energi och klimatfrågorna ges extra uppmärksamhet.
  • att förtydliga begreppets betydelse i undervisningssammanhang och därmed underlätta för dess genomförande.
  • att identifiera detta tvärgående kunskapsområdes roll i ett alltjämt disciplinärt utbildningssystem.

Skolan som arena

Skolan är inte längre ett slutet system där endast lärare har inflytande över undervisningen. Intressegrupper av olika slag (t ex branschorganisationer och fackföreningsrörelsen) försöker påverka undervisningen i synnerhet inom områden av stor samhällsrelevans, så som energi och hållbar utveckling. Studien vill ge svar på hur dessa utomstående aktörer med hjälp av läromedelsmaterial, studiebesök, informationskampanjer och riktade hemsidor påverkar vad svenska elever/studenter får möjlighet att lära sig i skolan. Utifrån detta kommer rekommendationer tas fram för vad lärare bör ta hänsyn till i samband med användning av externt producerat material.

Framtidens medborgare

Studien ska identifiera möjligheter och problem med att använda utbildning för att främja utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Mer konkret innebär detta att utbildning som instrument för att nå ett hållbart samhälle kommer att kunna värderas och därigenom förbättras. 

Projektet är finansierat av Energimyndigheten

Projektledare

Forskare inom projektet

Relaterat innehåll