Urbana experiment för klimatomställning (EXPECT)

Blad

Dagens städer behöver planera för att kunna hantera klimatrelaterade risker och för mer effektiva och hållbara energi- och transportsystem. Men dessa förändringar är svåra att få till stånd i den praktiska planeringen. Forskningsfrågan i detta projekt är vilken roll urbana experiment kan spela för att öppna för konstruktiva och innovativa sätt att hantera klimatfrågan, och hur de kan spridas vidare.

En omställning behövs av dagens städer i en riktning som är mer robust mot klimatrelaterade risker och som utnyttjar energisystem och transportmedel mer klimateffektivt. Samtidigt vet vi av tidigare studier att sådana förändringsprocesser är svåra att få till stånd i den praktiska planeringen och i det beslutsfattande som gäller stadsutveckling. Varken traditionell ovanifrånstyrd planering eller en satsning på många mindre gradvisa åtgärder har visat sig leda till de strukturella förändringar som krävs för att bryta klimatförändringens ohållbara trender.

Nya vägar till klimatomställning

I det här projektet utforskar vi kritiskt nya vägar för att möjliggöra en urban klimatomställning. Vi avser därför att utforska den roll urbana experiment spelar för att främja klimatomställning och hantera praktiska låsningar i klimatarbetet. De experiment vi studerar handlar om mångfunktionella dagvattenlösningar, som gröna tak och översvämningsbara torg, vattennära arkitektur, exempelvis flytande hus, nya typer av cykelfordon och transporttjänster och mångfunktionella kustskydd, som konstgjorda skärgårdar. Vi drar lärdomar från de olika exemplen, där vi medvetet valt experiment som initierats vid olika tidpunkter och av olika aktörer eftersom detta väntas ge en bred bild av frågorna.

Inom aktuell internationell forskning är frågan om urbana experiment ett hett ämne. Forskare menar att vi inte längre ska se experiment som enskildheter och kuriositeter utan menar att ökad kunskap om framväxt, dynamik och konsekvenser av urbana experiment öppnar för nya konstruktiva och innovativa sätt att hantera klimatfrågan. 

Forskningsfrågor från vision till spridning

 Våra forskningsfrågor rör 

1. Visioner, utopiskt tänkande och framtidsbilder med fokus på problemuppfattningar, verklighetsbeskrivningar och handlingsalternativ,
2. Initiering och genomförande av experiment med fokus på drivkrafter, barriärer och maktfrågor och
3. Vidareutveckling/spridning av experiment med fokus på vilken strategisk och reflexiv omställningskraft de rymmer.
Empiriskt gör vi en inventering av urbana experiment i Sverige och andra länder där städer som Rotterdam, Helsingfors och Köpenhamn bjuder på intressanta utblickar. Vi lägger också extra vikt vid att skapa mötesplatser i Norrköpings beslutsarena med potentiella entreprenörer som väntas ha en viktig roll i att ta experiment vidare.


Förutom redovisning i vetenskapliga artiklar avser vi skapa en visionär databas där vi samlar resultatet från vår inventering av experiment och ett s.k. Showroom eller visningsrum för anpassningsexperiment.

Kontakt

Forskare inom projektet

Relaterad verksamhet