Miljöfrågor och kommunikation i fokus 

Mitt intresse för miljöfrågor, och hur uppfattningar kring miljöfrågor skapas i interaktion med andra människor, står i fokus för både den forskning och den undervisning jag bedriver. Både de analytiska ramverk, de metoder, och de pedagogiska grepp jag använder mig av betonar kommunikationens och interaktionens relevans för hur vi uppfattar miljöfrågor. 

Min forskning rör kommunikativa aspekter av miljöfrågor, och speciellt av klimatförändringar. Jag har framförallt studerat hur klimatförändringar kommunicerats i media och hur allmänheten uppfattar klimatförändringar. Fokus har legat på en utifrån klimatförändringarnas orsaker och effekter viktig grupp – lantbruket.

I nuvarande projekt studerar jag interaktionen mellan speldesign och olika aktörers uppfattningar om klimatanpassning och dess negativa effekter. I det Seed-box finansierade projektet ”Narratives as bridge-building practice” studerar jag hur narrativ och berättelser kan fungera som brobygge mellan olika förståelser av klimatanpassning och missanpassning. En del av min forskning är också inriktad på hur samhällen kan ställas om till att bli mer hållbara. I Expect studeras lokala urbana experiment medan Societal Transformations Lab spänner över både lokala och globala dimensioner.

Forskningsprojekt

Publikationer

Ny barnbok - Esmeralda och draken

Framsidan av boken Esmeralda och draken Barnboken Esmeralda och Draken – berättelsen om Tvillingstaden, författad av Annika Lykta

esmeraldaochdraken.se/

Publikationer från DIVA

2023

2022

Nyheter

Forskningsmiljöer

Relaterade utbildningsprogram

Organisation

Kollegor