I hjärtat av läsning

En bok som är uppslagen, en av sidorna har formats till ett hjärta.

Syftet med studien är att skapa kunskap om de kroppsliga dimensionerna - sinnligheten - i elevernas läspraktiker i grundskolan. Den undersöker hur unga läsare engagerar sig fysiologiskt och effektivt i aktiviteter som rör läsning under skoldagarna. 

Syftet med den här studien är att skapa kunskap om kroppsliga dimensioner - sinnlighet - i elevers läspraktik i grundskolan. Detta innebär ett uppmärksammande av textens materialitet och det kroppsliga sensoriska engagemanget hos den läsande individen. I studien undersöks hur unga läsare – allt från ivriga till kämpande - engagerar sig fysiologiskt ("bildligt det kroppsliga hjärtat”) och affektivt (bildligt det känslomässiga hjärtat") i olika aktiviteter som rör läsning under sina skoldagar. Detta integrerande tillvägagångssätt kräver en förståelse för ömsesidigheten mellan olika element som är involverade i läsning, både inom och utanför "texten" och "läsaren".

Forskningsfrågorna är följande:

  1. Hur artikulerar kroppen puls, hållning, rörelse och tillgivenhet i och kring olika läspraktiker?
  2. Vilka känslor/känslor/attityder/uppfattningar uttrycks i samband med olika läspraktiker?
  3. Vilka relationer finns det mellan elevernas läsförmåga och läsningens hjärta (som artikuleras i forskningsfråga ett och två)?
  4. Vilka viktiga läsupplevelser gör eleverna betydelsefulla?

Svaren på dessa frågor kommer att ge viktiga bidrag till en komplex och mer fullständig förståelse av vad läsning kan vara för unga människor. När vi studerar komplexiteten i läskompetens i grundskolan försöker vi överbrygga vanliga disciplinära klyftor inom utbildningsforskningen.


Kontakt

Publikationer

Forskningsområde

Organisation