Lektor och docent i kognitionsvetenskap med forskning i interaktionsdesign och användarupplevelse (UX)

Mattias Arvola är forskare i kognitionsvetenskap, det vill säga vetenskapen om tänkande, särskilt tillämpat i interaktions- och tjänstedesign. Han är programansvarig för kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap och undervisar i interaktionsdesign och användarupplevelse (UX) för studenter i kognitionsvetenskap, samt grafisk design och kommunikation.

Mattias Arvolas forskning sker i mötet mellan kognitionsvetenskap, interaktionsdesign och tjänstedesign, med fokus på situerad kognition och de verksamheter, det medvetande, och de erfarenheterna som uppträder i designen och bruket av interaktiva produkter och tjänster. Forskningen syftar till att undersöka hur världen medvetandegörs via designers och användares meningsskapande verksamhet.

Forskningen är både tillämpad och teoretiskt driven. Den tillämpade forskningen drivs av pragmatiska frågeställningar om hur man ska designa för samarbete, hur man ska designa för lärande, och hur man ska designa för alla. Den teoretiska forskningen handlar om designmetod, designteori, och designutbildning.

Design för samarbete

Arvolas doktorsavhandling var en analys av de upplevelsemässiga kvaliteterna av interaktiva system i samarbetssituationer där deltagarna är på samma plats vid samma tillfälle (familjens vardagsrum, kundmötet på banken, och studion i en designutbildning). Avhandlingen inbegrep också en utveckling av designmönster för sådana situationer. Resultaten visade att design för samlokaliserat samarbete bör fokusera på en användarupplevelse som präglas av deltagande, autonomi, spontanitet och artighet. Det kan åstadkommas genom att designen inkluderar olika grader av privathet, kombinationer av delade och privata enheter och en droppkoppling mellan enheter.

Design för lärande

I design för lärande har Arvola utvecklat och släppt applikationer för platsbaserade media i utomhuspedagogik. Applikationen Minnesmark är ett exempel på ett sådant system. Resultaten visar att mobil datorförstärkt verklighet (augmented reality, AR) kan användas för att sätta fokus, väcka frågor, bjuda in till handling, visualisera symbolik och tidslinjer, erbjuda en ingång, och stödja reflektion.

I relation till lärande har Arvola också bidragit till utvecklingen av simuleringar för lärarstudenter där de kan lära sig ledarskap i klassrummet i SimProv-systemet. Resultaten av det projektet pekar mot att lärarstudenterna under simuleringsövningen rörde sig mellan icke-förståelse och förståelse, att de experimenterade med olika val i scenarierna, och att förståelsen utvecklade genom perspektivskiften. Lärarstudenterna hade också reflekterande samtal om valen som de gjorde och deras etiska konsekvenser.

Design för alla

Inom design för alla och tillgänglighet har Arvola handlett och bidragit till forskning om multimodala och haptiska användargränssnitt (som kan kännas, ses och höras av användaren) för personer med dövblindhet, i exempelvis Sightlence-spelet och VibEd-editorn som används för att prototypa haptiska spel. Resultaten lyfter fram behovet av enkelhet, flexibilitet, återkoppling, och förutsägbarhet i interaktionen.

Designmetod

Ett bakomliggande tema för många av forskningsprojekten är en strävan att abstrahera resultaten till designmetoder. Det har inkluderat metoder för att värdera användarupplevelsen för en produkt eller tjänst inklusive praktiska, organisationsmässiga, estetiska, kommunikationsmässiga, tekniska och etiska aspekter av brukskvalitet. Andra studier har fokuserat på gestaltningstekniker i skissning och prototypning, samt svårigheter och möjligheter i metoder som Personas, ledning av arbetsmöten i design (facilitation of co-design), och genreanalys i förebildsarbete. En särskilt intressant del har handlat om hur kroppsliga uttryck och gester stödjer gestaltningen och utforskningen av designidéer.

Designteori

På en abstraktionsnivå över metodologi ligger forskningen om designteori, som utforskar vad design är i allmänhet och vad interaktions- och tjänstedesign är i synnerhet. Forskningsresultat på denna nivå inbegriper en konceptualisering av interaktions- och tjänstedesign som att strukturera medierad handling och att föreslå ett perspektiv på ett handlingsutrymme för användaren.

Designutbildning

Utbildning i design har under åren varit ett återkommande forskningstema. Det arbetet har syftat till att definiera vad progression är i en designstudio, hur man stödjer lärande mellan studenterna i designstudion, och hur man som lärare kan betygssätta studentprojekt med fokus på designprocessen snarare än den designade produkten. Många av de praktiska erfarenheterna har samlats i boken Interaktionsdesign och UX – om att skapa god användarupplevelse, utgiven på Studentlitteratur.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Medarbetare HCS
Visa/dölj innehåll

Om avdelningen
Visa/dölj innehåll

Om institutionen
Visa/dölj innehåll