Innovativt hållbarhetsarbete i logistikförsörjningskedjor

lastbil på väggen grönt fält runt
iStock

Projektets huvudsyfte var att identifiera innovativa sätt att öka kundnyttan genom att utveckla hållbarhetsarbetet i logistikförsörjningskedjan, detta främst genom att möjliggöra för ökad information kring den påverkan som en vara ger upphov till i logistikförsörjningskedjan. Hållbarhetsarbetet måste integreras i kunderbjudandet och därmed bli ett tydligt mervärde för produkten.

Bakgrund
En viktig del för att nå detta har varit att identifiera vilken information som skall kommuniceras, hur denna ska samlas in och presenteras. Informationen ska stärka kundnyttan samtidigt som den ska ge kunden möjlighet att göra ett aktivt val som främjar en mer hållbar produktkedja. Men information måste även kunna tas fram och kommuniceras mellan samtliga aktörer i produktkedjan.

Delstudier
Inom ramen för projektet har ett antal delstudier gjorts. En systematisk litteraturstudie med fokus på interorganisatorisk samverkan för hållbarhet mellan aktörer i försörjningskedjan inledde arbetet. Denna följdes av två fallstudier där första tog sin utgångspunkt i ett handelsföretag som uppvisade mycket höga miljömässiga och sociala ambitioner, vilket medförde att de ställde höga krav på logistikförsörjningskedjan gällande både genomförande och uppföljning. Detta företag samlastar inte sitt gods med andra företag vilket gjort det möjligt att särskilja detta transportuppdrag och därmed isolerat studera hur dessa hållbarhetskrav och ambitioner kommunicerats och hanterats hos både logistikföretaget och dess underleverantörer (åkerier). Intervjuer har ägt rum med representanter från handelsföretaget, Tredjepartsföretaget (3PL) samt hos en av de båda åkerierna som ombesörjer transporterna. Den andra fallstudien inkluderade även den tre aktörer i kedjan men här fokuseras konsumenten och endast en aktör i logistikförsörjningskedjan. I den andra studien har vi utgått från ambitiösa e-handelsföretag och på hemsidor studerat hur ett 50-tal företag kommunicerat sin hållbara logistik mot kund. Detta har följts av intervjuer hos tre handelsföretag och tre logistikföretag.

Resultat
Projektet har visat på hur aktörer i försörjningskedjan idag samarbetar men även hur samverkan kan förbättras för att stärka hållbarhetsarbetet samtidigt som att detta arbete blir mer kommunicerbart. Vi har identifierat ett flertal sätt som det logistiska hållbarhetsarbetet kan kommuniceras mer tydligt mot konsument och på så vis addera värde och stärka den mer hållbara produktens kundnytta. Vi har visat på behovet av en mer flödesövergripande syn på hållbarhetsarbetet. Samtliga aktörer i kedjan måste samverka i hållbarhetsarbetet för att kunna ge ett konkurrenshöjande och trovärdigt erbjudande mot kunden. Vi har bland annat tagit fram processer och verktyg som kan hjälpa företag att beskriva och förstå sina interorganisatoriska relationer samt deras roll i hållbarhetsarbetet, identifierat stora kunskapsluckor i nuvarande forskning (varav den tilltänkta nya studien adresserar en sådan), samt identifierat metoder och processer som kan användas över företagsgränser för att säkerställa mer hållbara transportsystem.

Resultatspridning
Projektet har resulterat i tre stycken vetenskapliga journalartiklar i internationellt välkända tidskrifter. Projekts olika delresultat resultat har presenterats i samband med ett flertal vetenskapliga konferenser såsom Plans tillämpningskonferens 2019, Nationella transportforskningskonferensen 2019, och Transportform 2020. Resultat från projektet har även spridits genom publicering i mer praktiknära branschtidskrifter såsom Supply chain effect (nr 5, 2018) och Intelligent logistik (nr 7, 2019).

 

Finansiär: Familjen Kamprads Stiftelse

Projekttid: 2017-2019

Medverkande organisationer/Projektpartners:

  • Linnéuniversitetet
  • Professor Helena Forslund
  • Doktorand Veronica Svensson Ulgen

Medverkande forskare

Publikationer

Omslag för publikation ''
Veronica Svensson Ülgen, Maria Björklund, Niklas Simm, Helena Forslund (2019)

Sustainability , Vol.11 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Björklund, Helena Forslund (2018)

Logistics research , Vol.11 , s.1-12 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Björklund, Helena Forslund (2018)

Industrial management & data systems , Vol.118 , s.204-217 Vidare till DOI

Närliggande forskning

Organisation