Interaktion mellan kunskapstraditioner inom icke-formell vuxenutbildning

Gryningsbild av ung afrikansk som arbetar med jordbruk.
Foto: subman

Projektet undersöker hur samspel mellan olika kunskaps- och utbildningstraditioner får betydelse för utformningen av icke-formell utbildningsverksamhet i östra Afrika.

Syftet med projektet "Interaktion mellan kunskapstraditioner inom icke-formell vuxenutbildning: skandinaviska influenser, lokala kunskapssystem och det koloniala arvet i östra Afrika" är att undersöka hur samspel mellan olika kunskaps- och utbildningstraditioner får betydelse för utformningen av icke-formell utbildningsverksamhet i östra Afrika. Projektet avser specifikt studera spridning, tolkning, implementering av nordiska folkbildningsidéer i Kenya och Tanzania där fokus riktas på dessa idéers samspel med, å ena sidan, så kallade indigenous knowledge systems och med, å andra sidan, utbildningstraditioner kopplade till det formella utbildningssystem som etablerades i samband med europeisk kolonisation.

Tre aspekter av detta samspel mellan kunskaps- och utbildningstraditioner kommer att fokuseras: (1) Utbildningsfilosofiska aspekter, hur olika (ut)bildningshistoriska grundtankar relaterar till varandra och hur eventuella korsbefruktningar kan skönjas i samspelet; (2) Kunskapens maktdimensioner, hur relationen mellan kunskapstraditioner kan förstås i termer av hegemonisk kamp mellan olika intressen, där inte minst den globala maktordningens relation till den koloniala historien särskilt beaktas; (3) Deltagarnas perspektiv på verksamheten och dess betydelse för deras livsmöjligheter, där ett särskilt fokus på genus och empowerment anläggs. Genom att empiriskt studera dessa tre aspekter och relatera dem till varandra avser projektet bidra till en förståelse av de komplexa processer som omgärdar spridandet och implementerandet utbildningsidéer utanför det formella utbildningssystemet, något som varit ett centralt drag inte minst i svensk biståndspolitik.

Två etnografiska fallstudier kommer att genomföras inom projektet: en med fokus på folkhögskoleinspirerade Folk Development Colleges i Tanzania, och en på jordbruksinriktad vuxenutbildningsverksamhet kopplad till de kooperativa rörelsen i Kenya, med stöd av the Swedish Cooperative Center (We effect / Vi-skogen). Därtill kommer en historisk undersökning göras beträffande spridning av nordiska folkbildningsidéer i Kenya och Tanzania.

Projektet involverar forskare från Sverige, Tanzania och Kenya och avser därigenom bidra till att stärka en pågående uppbyggnad av regionalt baserad forskning inom området vuxenutbildning och livslångt lärande i östra Afrika.

 

Projektledare: docent Henrik Nordvall, Linköpings universitet

Övriga projektdeltagare: Professor Maurice N. Amutabi (Lukenya University, Kenya), Professor Winston J. Akala (University of Nairobi, Kenya), Professor Bernt Gustavsson (Norwegian University of Science and Technology), FD Joyce Kemuma (Dalarna University, Sweden), Professor Elinami V. Swai (Open University of Tanzania), Dr. Pamela A. Wadende (Kisii University)  och FD Ronny Högberg (Linköpings universitet)

Finansiär: Vetenskapsrådet

Pågår 2017-2022

Kontakt Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll