Interaktion mellan kunskapstraditioner inom icke-formell vuxenutbildning

En man och kvinna jobbar i ett jordbruk.
Foto: subman

Projektet undersöker hur samspel mellan olika kunskaps- och utbildningstraditioner får betydelse för utformningen av icke-formell utbildningsverksamhet i östra Afrika.

Syftet med projektet "Interaktion mellan kunskapstraditioner inom icke-formell vuxenutbildning: skandinaviska influenser, lokala kunskapssystem och det koloniala arvet i östra Afrika" är att undersöka hur samspelet mellan olika kunskapssystem och lärandetraditioner påverkar utformningen av icke-formell vuxenutbildningsverksamhet i östra Afrika. Specifikt fokuserar studien på design, implementering, spridning och tolkning av nordiska folkbildningsidéer i Kenya och Tanzania samt på hur dessa idéer samverkar med lokala kunskapssystem och utbildningstraditioner. Projektet, som involverat forskare från Sverige, Tanzania och Kenya, avser också bidra till att stärka forskarsamhället inom vuxenutbildningsområdet i östra Afrika.

För att studera interaktion mellan traditioner av icke-formell vuxenutbildning har vi genom intervjuer och observation undersökt hur en grupp jordbrukare i västra Kenya tolkar studiecirkeln som studieform. Resultaten visar att deltagarna inkorporerade studiecirkeln i en redan befintlig möteskultur i form av chamas (en lokalt vanlig föreningsform). Att deltagarna såg studiecirkeln som ett bra sätt att förbättra sina livsvillkor tolkas inte enbart som ett uttryck för cirkelns smågruppsbaserade arbetsform, utan som en följd av ett sampel mellan detta och befintliga sociala infrastrukturer och tillgången till nya nätverk och resurser genom en samverkande NGO.

Genom att undersöka möten mellan traditioner av icke-formell vuxenutbildning bidrar projektet med kunskap som kan utgör en referenspunkt vid utveckling av stöd till icke-formell vuxenbildning i regionen. Studiecirkelmodellen, som erbjuder kunskap och lärande på ett billigt och lättillgängligt sätt för människor som lever under fattigdom, har uppmuntrats av svenska biståndsorganisationer i bland annat Kenya, Uganda och Zambia. Vi har också undersökt det långvariga svenska engagemanget i tanzaniska folkhögskoleinspirerade Folk Development Colleges. Kontinuiteten i engagemanget från och med 70-talet fram till idag förstås som en kombination av ekonomiska möjligheter, genom den svenska biståndspolitiken, och ett mångfacetterat rörelseengagemang. Sociala rörelser har dels förstärkt effekten av biståndspolitiken i förhållande till FDCs, dels haft en kompenserande effekt när det statliga biståndet avvecklades.

För att uppmärksamma afrikansk forskning om vuxnas lärande bortom formella utbildningskontexter har ett temanummer av den Kenya-baserade open access tidskriften Journal of Popular Education in Africa (JOPEA) getts via LiU Electronic Press. JOPEA startades för fem år sedan som en del av ett VR-finansierat Swedish Research Links-projekt (2013-06671)

Projektledare: Professor Henrik Nordvall, Linköpings universitet
Övriga projektdeltagare: Professor Maurice N. Amutabi (The Technical University of Kenya), Professor Bernt Gustavsson (Norwegian University of Science and Technology), FD Joyce Kemuma (Dalarna University, Sweden), Professor Elinami V. Swai (Open University of Tanzania), Dr. Pamela A. Wadende (Kisii University) och FD Helena Colliander (Linköpings universitet.

Finansiär: Vetenskapsrådet (2016-05720)

Pågick 2017-2022

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall, Pamela A. Wadende, Maurice N. Amutabi (2023)

International Journal of Lifelong Education , Vol.42 , s.313-327 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Helena Colliander (2021)

Proceedings of the International Conference on 50 Years of Adult Education in Tanzania, 9-11 June, 2021 , s.228-239

Omslag för publikation ''
Clara Hyldgaard Nankler, Henrik Nordvall (2022)

Proceedings of the International Conference to Celebrate 50 Years of Adult Education in Tanzania , s.182-194

Omslag för publikation ''
Henrik Nordvall (2018)

The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning , s.721-735 Vidare till DOI