Foto Dylan Gillis, Unsplash

Under 2010-talet har överskuldsättning blivit ett allvarligt problem som ökat bland svenska hushåll. Stigande konsumtionskrav, ungdomsarbetslöshet och en aggressiv kreditmarknad gör unga vuxna till en särskilt sårbar grupp, och de ekonomiska fordringarna på ungdomar ökar. Coronapandemin har också haft starkt negativa konsekvenser på ungas ekonomi, med en ökad skuldsättning som följd.

Överskuldsättning skapar svårigheter vid inträdet i vuxenlivet och tenderar att bli ett långvarigt problem. Trots detta är ungas överskuldsättning ett närmast outforskat ämne i Sverige. Projektet följer ett antal unga vuxna under en treårsperiod, där vi studerar hur överskuldsättning påverkar deras vuxenblivande i termer av etablering på arbets- och bostadsmarknad, men också hur självbild och mer personliga relationer påverkas.

Utgångspunkten i forskningsprojektet "Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är att överskuldsättning inte enbart är ett ekonomiskt problem. Utifrån ett socialt perspektiv är syftet att undersöka hur olika dimensioner av skuld samspelar i unga skuldsattas liv.

"Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner" är ett fyraårigt forskningsprojekt som drivs av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet i samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Mer om projektet

Bakgrund

Projektet Skuldtyngd handlar om överskuldsättning hos unga vuxna och idén väcktes under en workshop i en svensk kommun. Fem unga vuxna som engagerade sig mot ungdomskriminalitet deltog och i deras resonemang var frågan om skuldsättning central:

Kim (ungdom) berättar om en kille som åkt fast för att röka på. Första gången betalade föräldrarna böterna: 4000 kronor. Men andra gången får du högre böter, sedan ännu högre. Föräldrarna hade inte råd och nu är skulden på 150 000. Hur ska han kunna börja livet, när han inte har någon chans att betala tillbaka?

Jona (ungdom) säger att när de väl fastnat hos kronofogden tycker många inte att det är värt att jobba; allt går ändå till fogden. De blir kriminella eller jobbar svart istället, det är enda möjligheten de ser. För de behöver pengarna, det är en stress i hela samhället, allt man ska köpa för att få status.

Per (kommunanställd) säger att så är det väl för alla? Alla vill ha pengar, gärna så snabbt som möjligt. Det är bara olika vägar. Men vägen med jobb, att arbeta sig upp, kanske vissa tycker är för långsam?

Den vägen är stängd, utbrister Jona. Det är det som är problemet! Den är omöjlig för vissa. Om du har skulder på 200 000 innan du slutat gymnasiet, kronofogden efter dig och prickar i registret. Du är körd! Du får aldrig ett jobb eller en bostad. Så folk vågar inte ens försöka den lagliga vägen till slut. Man vågar inte söka jobb längre, för man vet hur det kommer gå. Det blir som en paranoia som paralyserar dem. De känner att de bara har ett val. Men hade de sluppit skulderna skulle många gjort annorlunda.

Många tar sms-lån för att betala böter, säger Kim, men det är ännu värre. Det kan de aldrig betala tillbaka. De här låneföretagen förstör människors liv, de kommer i nya skulder som de aldrig kan ta sig ur.

(Fältanteckning)

Mer information om projektet "Skuldtyngd - Unga vuxna och skuldens dimensioner"

För dig som vill delta i projektet

Unga vuxnas egna erfarenheter är huvudfokus i studien. Genom återkommande intervjuer vill vi följa unga vuxna som har skuldsättningsproblematik under en treårsperiod. Frågor som vi vill få svar på är hur de ekonomiska svårigheterna inleddes och hur skulderna påverkar vardagen och steget in i vuxenlivet. Vi vill också kartlägga strategier för att ta sig ur ekonomiska svårigheterna. Unga vuxnas egna upplevelser och berättelser kommer sällan fram i forskning, och detta vill vi åtgärda!

 

Ett professionellt perspektiv. Projektet har även en ambition att sätta de unga vuxnas erfarenheter i relation till ett större samhälleligt perspektiv. Därför planerar vi också att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer med personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med unga vuxna som har en skuldsättningsproblematik. Här handlar det om att diskutera hur samhällets insatser är utformade, och hur professionella uppfattar problem och lösningar när det gäller överskuldsättning bland unga vuxna.

Studien kommer primärt att genomföras i Östergötland, Göteborg och Malmö.

Om du vill delta i projektet, klicka på texten i knapparna nedan för att få mer information. Du kan också kontakta någon av forskarna som driver projektet. 

Kontakt

Projektledare

 
Fotografi av Tobias Davidsson

Tobias Davidsson

Universitetslektor

  • Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet