Lokal styrning, organisering och välfärd

Melinda Danielsson

I forskningsfältet Lokal styrning, organisering och välfärd är det organisatoriska frågor och välfärdsfrågor som står i fokus.

Detta omfattar forskning om kunskaps- såväl som ekonomisk styrning, om organisering av välfärdssektorn och om förväntningarna på kommunsektorns insatser för att bemöta sociala utmaningar. Här uppmärksammas att Sveriges kommuner har olika förutsättningar inom dessa områden.

Utmaningar och resurser

Inom forskningsfältets organisatoriska perspektiv studeras kommunsektorn med avseende på hur denna dels hanterar utmaningar inom välfärdsområdet dels hanterar frågan om hushållning av resurser inom och mellan tidsperioder. Detta är frågor som får effekter för den kommunala organisationen idag och imorgon och ytterst för om kommunerna kan fungera som myndighet, välfärdsleverantör och intresseorganisation för medborgarna och samhällsaktör i relation med andra samhällsaktörer. Kommuner förväntas organisera styrningen av sina verksamheter i enlighet med god ekonomisk hushållning. För de kommunala områdena är kraven höga vad gäller insyn, granskning, utvärdering och kvalitetssäkring.

I relation till staten

Styrningen av kommunernas verksamheter är komplex. En skärpt statlig tillsyn och styrning är en viktig del i detta. För välfärdsområdet ställs höga förväntningar på att kommunala verksamhetsområden ska rikta insatser för att stärka prevention, metod- samt verksamhets- och kunskapsutveckling. Staten har även en påverkan på kommunernas verksamheter genom fördelning av finansiella resurser. Med denna utgångspunkt i hur styrning sker, studerar det här forskningsfältet frågor om hur policy skapas och implementeras i kommunsektorn och frågor om hur verksamheter hanteras inom den egna organisationen och i interaktion med andra samhällsaktörer. Ett speciellt fokus riktas mot styrning och organisering av verksamheter inom välfärdsområdet. Den här forskningen studerar hur samhället genom sin politiska styrning och sina offentliga verksamheter organiserar välfärdssektorn för att möta problem som människor hamnar i. Här ingår verksamheter inom skola, vård, omsorg, socialtjänst.

Skapa en god livsmiljö

Välfärd påverkas av många olika samhällsprocesser och strukturer. Frågor om inkludering och integration inom bildning och utbildningsområdet, i arbetslivet, på bostadsmarknaden och i samhällslivet generellt utgör aktuella samhällsutmaningar. Detta handlar om att skapa en sammantaget god livsmiljö för den lokala befolkningen. Kommunerna har ett brett engagemang inom sådana områden och som motiverar att man är involverad i olika samverkanskonstellationer och samverkansinsatser. Dessa kan vara med offentliga aktörer på statlig- regional- och kommunal nivå, mellan olika kommuner och med andra offentliga aktörer, civilsamhället och det privata näringslivet.

En ytterligare utmaning är medborgares och medarbetares upplevda trygghet och tillit till samhället och till kommunen. Detta motiverar att uppmärksamma frågan om samspel mellan medborgare, professioner och den kommunala organisationen.

Visa/dölj innehåll

Inom forskningsfältets organisatoriska perspektiv studeras kommunsektorn med avseende på hur denna dels hanterar utmaningar inom välfärdsområdet, dels hanterar frågan om hushållning av resurser inom och mellan tidsperioder. 

Forskare
Visa/dölj innehåll

Pågående forskning
Visa/dölj innehåll

Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet

För att kunna erbjuda kommunernas medborgare säkert vatten och reningsverk som uppfyller dagens miljökrav krävs väl fungerande VA-anläggningar och organisationer. 2014 samt 2015 års hållbarhetsindex (som ges ut av Svenskt Vatten) visar att många kommunala VA-organisationer har en väl fungerande drift. Samtidigt framkommer brister vad gäller de kommunala VA-organisationernas förmåga att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer.

Syftet med studien är därför att undersöka:

  • Vilka förmågor/brister som kommunerna uppvisar avseende att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-organisation
  • Vilka orsaker som ligger bakom dessa förmågor/brister
  • Kommunernas förbättringspotential på området.

Projektet genomförs av Robert Jonsson.

Kommunala ekonomichefer och interaktiv forskning

Den kommunala ekonomichefen har en framträdande roll i kommunal ledning och styrning. I många kommuner är även ekonomichefen chef över ett flertal ekonomer och utredare. Med hjälp av tidigare studier och redovisade resultat och via interaktiv forskning arbetas ny kunskap fram i detta projekt. Kunskap som handlar om i vilka sammanhang kommunala ekonomichefer verkar och vad de gör. En central fråga i studien och som också är viktig för de kommunala ekonomicheferna är när de själva anser att de är bra.

Projektet genomförs av Robert Jonsson och Johan Wänström.

Krympande kommuner och anläggningstillgångar

Att underhålla anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning är viktigt för kommuner med vikande befolkningsunderlag då de får minskande underlag för avgiftsfinansiering och skatter, saknar naturliga incitament att investera, samt att det kommunala utjämningssystemet inte kompenserar för dåligt skötta anläggningstillgångar. För krympande kommuner är det också betydelsefullt att anpassa anläggningstillgångarna utifrån ett vikande befolkningsunderlag eftersom anläggningstillgångar utan användningsområden enbart medför kostnader utan att tillföra nytta.

Syftet med studierna är att öka förståelsen för hur kommuner med ett vikande befolkningsunderlag hanterar och planerar för sina anläggningstillgångar och vilka strategier som används.

Projektet genomförs av Robert Jonsson och Josefina Syssner.

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Nätverk
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll