Mimers forskarkonferens

Välkomna till Mimers årliga forskarkonferens den 7-8 november 2023. Temat för årets konferens är Folkbildning i det lokala. 

Byggnad med skylt med texten Karlstad universitet.

Konferensen arrangeras i samarbete med historieämnet vid Karlstads universitet (Institutionen för Samhälls- och Kulturvetenskap) och Föreningsarkivet i Värmland. På konferensen riktar vi blicken mot hur regionala skillnader och historiska förändringsprocesser gör att folkbildning i vid bemärkelse får platsspecifika betydelser. Det kan handla om hur klyftor (sociala, politiska och kulturella) mellan stad och landsbygd inverkar och hur relationen mellan den lokala praktiken och den centrala styrningen tar sig uttryck.

Med temat vill vi även uppmärksamma vad som kännetecknar lokala folkbildningspraktiker: vilka deltar och inte, vilka didaktiska överväganden präglar dess konkreta utformning och vilken betydelse får de för deltagare och lokalsamhälle? I panelsamtal kommer vi särskilt uppmärksamma hur förenings- och folkrörelsearkiven kan nyttjas för historisk forskning om lokala folkbildningspraktiker. Bidrag med så väl samtida som historiska perspektiv på folkbildning i det lokala är emellertid varmt välkomna.
Konferensen vänder sig både till forskare och till forskningsintresserade praktiker. Forskare inbjuds som vanligt att bidra med paper (ca 5-15 sidor). Bidraget får gärna beröra temat men som vanligt är alla bidrag som berör folkbildning i vid bemärkelse välkomna. Det är en arbetskonferens och därför välkomnas texter som speglar pågående och planerad forskning i olika stadier. Möjligheten att bidra med ett kortare PM (en A4-sida) kring projekt eller idéer om forskning är öppen för både forskare och folkbildare. Deadline för texter är den 2 oktober och de skickas till Henrik Nordvall.

Praktisk information

Konferensen kommer att hållas på Karlstads universitets campus, som ligger i stadsdelen Kronoparken i Karlstad, några kilometer från centrum. Vi startar kl. 13.15 på tisdagen den 7 november och avslutar med fika senast kl. 15.15 på onsdagen (8 november).  Konferensavgiften är 1700 kr exklusive moms (1100 kr för doktorander). För deltagande på konferensmiddagen tillkommer 400 kr (exkl. moms).

Logi bokas själv och separat. Medarrangören uppger följande förslag på hotell i Karlstad (som har statliga avtal) som ligger centralt i förhållande till förbindelser till/från Campus.

Förkonferens för doktorander

Det nordiska doktorandnätverket för folkbildningsforskning inbjuder till symposium i anslutning till Mimerkonferensen. Doktorander som studerar folkbildning i vid bemärkelse, oavsett akademisk disciplin, inbjuds att presentera och diskutera pågående projekt. Syftet är att uppmuntra kontakter och idéutbyte mellan doktorander i Norden. Symposiet är kostnadsfritt och äger även det rum på Karlstads universitets campus, med start kl. 13.15 på måndagen den 6 november och avslutning kl. 12.00 följande dag. För anmälan och mer information, kontakta Hans-Åke Höber

Anmälan

Länk till anmälan för Mimerkonferensen.

Kontakt

Organisation