Mimers forskarkonferens

Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8-9 november i Jönköping och i samarbete med Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. 

Jönköping.

Temat för årets konferens är Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv. Inom policy har begreppet livslångt lärande funnits med på global nivå i över 50 år, för att betona att lärande pågår under hela livet och i många olika sammanhang. I policy betonas att vuxnas lärande sker för att utveckla individen på det personliga planet, för arbetslivet och som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Folkbildningen bidrar på olika sätt till detta och vi vill under denna konferens utforska vad som sker för att stärka personlig utveckling, lärande för arbetslivet och demokratiskt medborgarskap. Vad sker och vad borde ske? Hur förhåller sig lärare och ledare i folkbildningen till övriga aktörer i det svenska utbildningssystemet? Vad betyder pågående samhällsförändringar för folkbildningen och vad betyder folkbildningen för samhället?

Konferensen är en plats för möten mellan forskare och mellan forskare och folkbildare. Som vanligt utgör grunden för konferensen insända papers och PM som på olika sätt berör folkbildning i vid bemärkelse. Vi inleder konferensen genom att särskilt uppmärksamma årets tema Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv. Det görs dels genom en keynote-presentation av Erik Lindhult från Mälardalens universitet som talar om kunskapsdemokrati som vision och praxis för vetenskap och folkbildning, dels genom ett panelsamtal utifrån temat. I panelsamtalet, som leds av Cecilia Bjursell från Encell, deltar Kenneth Abrahamsson (Luleå Tekniska Universitet), Niklas Hill och Aron Schoug (båda från Stockholms universitet), Therese Ydremark (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV) samt Eva Åström (Folkbildningsrådet). Den andra konferensdagen inleds med att vi får ta del av två nya doktorsavhandlingar med koppling till folkbildningsområdet. Niklas Hill presenterar sin avhandling om demokratisynen i svenska föreningshandböcker. Therese Ydremark, nybliven doktor vid Marie Cederschiöld högskola och verksamhetsstrateg inom NBV, presenterar sin avhandling om civilsamhällets betydelser för deltagande och tillhörighet efter påtvingad migration.

Konferensen startar kl. 13.15 på tisdagen den 8 november och avslutas omkring kl. 15.30 på onsdagen (9/11). Konferensavgift är 1500 kr exklusive moms (1000 kr för doktorander). För deltagande på konferensmiddagen tillkommer 350 kr (exkl. moms). 

Till anmälan

Program

Papers och PM för anmälda

Konferensen kommer att hållas i H-huset på campus Jönköping University i centrala Jönköping.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll