Hur går det till när forskare beslutar om klinisk prövning?

Bilden visar ett ord moln, wordle

Hur definierar intressenter vetenskaplig signifikans och klinisk relevans vid planering av kliniska prövningar? Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet? Vilken påverkan har vetenskaplig kontrovers vid beslutsfattandet om kliniska prövningar? Det här projektet studerar dessa frågor i de translationella medicinska arenorna: cellterapier för Parkinsons sjukdom och läkemedel som angriper cancer stamceller.

För att nya läkemedel och behandlingar ska kunna introduceras i vården måste deras effekter studeras i kliniska prövningar på mänskliga försökspersoner. Framgångsrika kliniska prövningar förutsätter välgrundade beslut vad gäller planering, design och utvärdering av tidigare prövningar och experiment. Detta beslutsfattande är omgivet av olika svårigheter såsom frånvaro av vägledning i rådande riktlinjer, bias och förvanskade resultat i preklinisk evidens samt de osäkerheter som finns vid klinisk prövning. Trots detta så fattar kliniska forskare och grundforskare rutinmässigt beslut om vilka experimentella resultat som ska följas upp och hur dessa experiment ska designas.

I det här projektet så studerar vi de praktiker som är involverade i translationell medicinsk forskning och speciellt hur olika aktörer implementerar sitt arbete. Vi undersöker hur beslutsfattandet går till genom att intervjua prekliniska forskare, kliniska forskare och oberoende experter i de translationella medicinska arenorna cellterapier för Parkinsons sjukdom och läkemedel som angriper cancer stamceller. 

Genom att undersöka hur olika aktörer beskriver, resonerar kring, närmar sig och löser frågor om etik och validitet så kan vägledningar utformas gällande design och gransknings principer vid initiering av klinisk prövningar. 

Projektet finansieras av FORTE och påbörjades i januari 2013.

Projektledare och forskare i projektet

Relaterat innehåll