Skolsegregation

En klassrum med barn som sitter runt bordet och ritar

Vårt projekt om skolsegregation, som finansieras av Vetenskapsrådet (VR), fokuserar på återkopplingsmekanismerna mellan föräldrars val av bostad och skola. Flera delstudier inom projektet syftar till att förstå hur bostadsval som drivs av skolpreferenser, och skolval givet bostadens läge påverkar skolsegregationen i Sverige.

Skolsegregation har stått högt på den politiska och vetenskapliga agendan, både i Sverige och internationellt. Detta eftersom segregerade skolor tenderar att öka ojämlikheten i förutsättningar mellan barn från olika socioekonomiska och etniska bakgrunder. Forskning på området brukar förklara skolsegregation med egenskaper i skolvalssystemet, såsom fritt skolval, eller med befintlig boendesegregation som, i kombination med närhetsprinciper vid skolantagning, återspeglas i skolsegregation (se även figur 1). Samtidigt vet vi att föräldrar ofta väljer att flytta till områden som sannolikt kommer att gynna deras barn, och forskning har visat att närhet till önskade skolor är en av de saker som föräldrar överväger när de byter område.

Om projektet

Projekttid: 2021-2024

Syftet med detta projekt är att förstå hur skolsegregation och grannskapssegregation påverkar varandra. Projektet syftar till att förstå i vilken utsträckning föräldrarnas bostadsval drivs av skolsegregationen i sig, och hur detta i sin tur påverkar framtida skolsegregation.Eftersom inkomstskillnader, närhetsbaserad skolfördelningspolitik och begränsningar på bostadsmarknaden leder till olika boendemöjligheter mellan olika inkomstgrupper, kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt socioekonomiska skillnader mellan barn.

Olika delprojekt kommer att fokusera på föräldrarnas bostadsval samt hur bostads- och skolval påverkas av föräldrarnas inkomst och sysselsättning. Projektet använder unika administrativa registerdata som ger detaljerad information om bostadsval och skolval för föräldrar till små barn. Mer information om registerdata finns här:Registerbaserad forskning - Vetenskapsrådet.

Projektet kommer att föra segregationsforskningen framåt genom att förbättra vår förståelse för de mekanismer som genererar och upprätthåller skolsegregation. Vårt projekt kommer att bidra till forskningsfältet genom att undersöka sambandet mellan bostads- och skolval, och de konsekvenser som dessa samband har på segregationsnivåerna i Sverige. Dessutom kommer vi att använda avancerade simuleringsmodeller för att studera potentiella policyåtgärder. Våra resultat kommer att ge insikter om hur politiska insatser kan utformas för att effektivt motverka skolsegregation.

Figure 1. The figure shows proportion of minorities in different neighborhoods (defined by SAMS areas), and compulsory level schools in those neighborhoods in Stockholm municipality in 2017. Minorities are defined as immigrant origin students whose both parents are born outside Sweden.

 

Forskare i det här projektet

Publikationer inom skolsegregation

Läs mer om segregationsforskning

Organisationer

Projekt partner och finansiär