Tillämpad mikroekonomi

Forskargruppen i tillämpad mikroekonomi bedriver forskning inom en rad olika områden såsom arbetsmarknadsekonomi, brottsekonomi, religion och ekonomi, transportekonomi, internationell ekonomi, hälsoekonomi, utvecklingsekonomi och miljöekonomi.

Forskargruppen i tillämpad mikroekonomi bedriver forskning inom en rad olika områden såsom arbetsmarknadsekonomi, brottsekonomi, religion och ekonomi, transportekonomi, internationell ekonomi, hälsoekonomi, utvecklingsekonomi och miljöekonomi.

Diskriminering och missgynnande i samhället

Diskriminering bryter mot den grundläggande mänskliga rättigheten till likabehandling. Diskriminering är ett hot mot sammanhållningen i samhället och leder till att människor hamnar i utanförskap. För att bekämpa diskriminering måste vi ha kunskap om dess omfattning, vilka uttryck den tar sig och hur den på bästa sätt kan motverkas. Sådan kunskap ackumuleras och analyseras av forskarna i tillämpad mikroekonomi. Undersökningar genomförs bland annat på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden och främst kring diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi dokumenterar olikbehandling, identifierar kunskapsluckor och jobbar med förslag om hur arbetet mot diskriminering kan förbättras. Denna kunskap förmedlas sedan genom föreläsningar och publikationer till beslutsfattare, företag och myndigheter som jobbar med frågor kring diskriminering och mångfald.

Internationell handel och företagande 

Under de senaste decennierna har en snabb internationalisering skett i de flesta länder, såväl vad gäller handel med varor och tjänster som utlandsägande och internationella direktinvesteringar. Detta har skapat både hot och möjligheter för företagen på den internationella marknaden: ökade möjligheter för export och för att förlägga produktion i länder med relativt låga löner – men också ökad konkurrens från nya aktörer med potentiellt låga produktionskostnader. Vi analyserar kvantitativt hur näringslivet har reagerat på dessa ändrade förutsättningar. Vi studerar exempelvis etablering, investeringsbeslut, dimensionering av personalstyrkan och utlokalisering av produktion och analyserar hur näringslivet har reagerat på dessa ändrade förutsättningar.

Individuell karaktäristik och arbetsmarknadsutfall

En av utmaningarna nationellt och internationellt är att utröna varför skillnader i ekonomiskt välstånd för olika socioekonomiska grupper existerar och generellt tenderar att öka. Forskare i tillämpad mikroekonomi bedriver forskning som rör vikten av individuell karaktäristik som exempelvis hälsa, utbildning och utländskbakgrund för olika arbetsmarknadsutfall. 

Forskning kring detta ämne har ett kortsiktigt såväl som ett långsiktigt perspektiv och behandlar bland annat hur socioekonomiska faktorer såsom utbildning och familjebakgrund påverkar inkomst. Vi studerar även sambandet mellan arbetsmarknadsutfall och individuell karaktäristik kopplat till hälsorelaterade faktorer och brottslighet. Vårt arbete understödjer vetenskaplig forskning om socioekonomiska skillnader och arbetsmarknadsutfall samt är relevant för policy-relaterade frågor.

Kontakter

Forskargruppen

Närliggande forskning