Undervisning och lärande i statistik på högstadiet och gymnasiet

En klockbeprydd arm med svart skjorta pekar på mattetal skrivna med svart penna på en whiteboard

Internationell forskning visar att det är komplext och utmanande för elever att lära sig statistiska begrepp och metoder, och att lärare behöver beredskap och verktyg för att effektivt kunna stötta eleverna i deras lärande i statistik.

Statistik ger oss viktiga och värdefulla verktyg för att vi ska kunna fatta välgrundade och medvetna beslut, förstå vår omvärld och skeenden i denna, samt för att ansvarsfullt kunna agera som informerade samhällsmedborgare. I projektet studeras undervisning och lärande av statistik i högstadiets och gymnasiets matematikkurser genom två delprojekt.

Skapar helhetsbild av undervisning och lärande i dagens skola

I det första delprojektet genomförs 1) en kartläggning utifrån styrdokument och kursplaner av förutsättningarna för undervisningen av statistik i Svenska högstadiets och gymnasiets matematikundervisning; 2) en innehållsanalys av läromedel och undervisningsmaterial för att se vilket statistiskt innehåll som presenteras och hur detta görs; 3) intervjuer med lärare och klassrumsobservationer av undervisning i statistik för att dokumentera vilka kunskaper elever erbjuds i matematikundervisningen; och 4) analys av resultaten på statistikuppgifter på de nationella proven och på högskoleprovet för att dokumentera det faktiska kunskapsläget gällande statistik bland Sveriges elever. Resultatet av det första delprojektet syftar till att ge en sammanfattande helhetsbild av hur undervisningen och lärandet i statistik ser ut på högstadiet och gymnasiets i dagens svenska skola.

Undersöker alternativa sätt att organisera undervisningen i statistik

Det andra delprojektet följer till strukturen en designbaserad interventionsstudie som i tre iterationer under tre år planeras, genomförs och utvärderas i samarbete mellan forskare i matematikdidaktik och verksamma matematiklärare på högstadiet och gymnasiet. Utgående ifrån ett modell och modelleringsperspektiv på undervisning och lärande planeras undervisningssekvenser av aktiviteter som ska stötta elevernas lärande av de statistiska begrepp och metoder som är föreskrivna i kursplanerna. Centralt i aktiviteterna är elevernas användande av digitala hjälpmedel och informella sätt och strategier att dra statistiska slutsatser. Genom att samla in och analysera data från designprocessen, den planerade och genomförda undervisningen, samt vad eleverna lär sig, syftar det andra delprojektet till att undersöka alternativa sätt att organisera undervisning som stöttar och utvecklar elevernas förståelse för, och förmågor att använda, statistik genom sekvenser av modelleringsaktiviteter. Resultatet från det andra delprojektet utgörs dels av framtagna och empiriskt utprövade undervisningssekvenser i statistik där digitala verktyg och informella sätt och strategier att dra statistiska slutsatser är centrala inslag. Undervisningssekvenserna innehåller omsorgsfullt utformade aktiviteter, material till elever, lärarhandledning med förslag på planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Det andra delprojektet kommer även att bidra med ny kunskap i form teoretisk förståelse och ett teoretiskt verktyg för hur man kan utveckla undervisningssekvenser i statistik på högstadiet och gymnasiet utifrån ett modelleringsperspektiv på undervisning och lärande som integrerar digitala verktyg och informella sätt och strategier att dra statistiska slutsatser i undervisningen.

Kontakt

Organisation