Vaksamhet i omvårdnad

Sjuksköterskans bedömning och tolkning av tecken och symtom för att tidigt upptäcka misstänkt infektion hos kritiskt sjuka inom intensivvård.

Detta projekt är ett planerat avhandlingsarbete omfattande 50 % för en doktorand under 8 år. Projektet innefattar samverkan med intensivvårdsenheter och forskarkollegor inom Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar. 

Att vara kritiskt sjuk och i behov av intensivvård innebär en ökad risk att drabbas av livshotande komplikationer, såsom infektion. En kritiskt sjuk patient har svårt, eller kan inte alls, själv muntligt eller med kroppsspråk uttrycka och förmedla obehag eller hur han/hon känner sig. Vårdpersonalens bedömning och tolkning av vitala parametrar är avgörande för att förstå när och hur patientens tillstånd förändras.

I den dagliga omvårdnaden har sjuksköterskan det övergripande ansvaret för att göra dessa bedömningar och tolkningar och förmedla detta till ansvarig läkare samt initiera och följa upp nödvändiga åtgärder. Rutiner för hur dessa förändringar i patientens tillstånd bäst ska förstås, tolkas och åtgärdas varierar dock i praktiken. Speciellt gäller det när patienten har feber; om, när och hur förhöjd kroppstemperatur ska åtgärdas.

Nyligen presenterades DiffTemp, det vill säga minst en grad Celcius ökning från normal kroppstemperatur plus sjukdomskänsla, som ett nytt och säkrare sätt att definiera feber. Syftet i detta projekt är att identifiera, utveckla och införa ett evidensbaserat beslutsstöd i forma av ett symtomskattningsinstrument för att tidigare upptäcka tecken och symtom relaterat till infektion hos kritiskt sjuka patienter.

I studierna ingår vårdpersonal och patienter som får intensivvård vid 5 sjukhus i sydöstra Sverige. I tre delstudier samlas data och kunskap för att förstå vilka tecken och symtom som är viktiga för att tidigt upptäcka infektion. I den fjärde studien utformas beslutsstödet i form av en modul till det datoriserade övervakningssystem som finns inom intensivvård.

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation