Presentation

Jag arbetar huvudsakligen med olika former av undervisning och som kursansvarig i olika utbildningar för sjuksköterskor. Jag arbetar även på Clinicum samt som intensivvårdssjuksköterska.

Undervisning och arbete

Mina huvudsakliga  arbetsuppgifter är i sjuksköterskeprogrammen samt för specialistutbildning för sjuksköterskor och har idag ett kursansvar på specialistsjuksköterskeprogram för sjuksköterskor inom intensivvård.

Mitt arbete består även av Clinicum (LIU) som innefattar ett interprofessionellt lärande/simulering och teamarbete i praktiska situationer för studenter på Medicinska fakulteten i olika program (sjuksköterskor olika terminer, specialist sjuksköterskor, läkare programmet etc).

Jag arbetar även kliniskt och tjänstgör som intensivvårdssjuksköterska på Thorax intensivvårdsavdelning, Thorax kärlkliniken, Hjärt och Medicin centrum, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland.

Forskning

Aktuella Forskningsområden 2019: Hjärtstoppspatienter, kognitiva förmågor, sömn, VårdRelateradeInfektioner (VRI)

Aktuella pågående forskningsprojekt

Kognitiv funktion efter ett plötsligt hjärtstopp

En långtidsuppföljning om hur överlevarens livssituation påverkar patient och närstående

 • Jag är projektledare i denna multicenterstudie på nationell nivå.
 • Jag är handledare för doktorand Karin Steel med projekttitel ” Kognitiv funktion och hälsa hos personer som överlevt ett hjärtstopp”

Kognitiv funktion och sömn efter ett plötsligt hjärtstopp

En fenomenografiskt studie och register sjuksköterskors information om hur sömn påverkar patient som drabbats av ett hjärtstopp

 • Jag är projektledare i denna multicenterstudie på nationell nivå.

Sömndagbok

Översättning av från engelska till svenska språket och en kulturell anpassning av ”The Consensus Sleep diary”

 • Jag är projektledare i denna internationella studie.

Tidig upptäckt av allvarlig VRI

Bedömning och tolkning av tecken och symtom

Sepsis är en livshotande organdysfunktion där tidig upptäckt och behandling är av största vikt för den drabbades överlevnad.

 • Jag är biträdande handledare för planerad doktorand Sebastian Geijer.

Medlem i följande grupper

The innovative Cardiac Arrest REsearch group (iCARE)

Målsättningen för iCARE är att bedriva forskning som syftar till förbättrad vård och omhändertagande av personer som drabbats av hjärtstopp på eller utanför sjukhus, deras närstående och efterlevare.

Forskningen täcker hela kedjan som räddar liv, dvs från förebyggande åtgärder och tidigt larm till uppföljning och rehabilitering. För att åstadkomma innovativa och kliniskt relevanta forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet kombineras olika forskningsmetoder tillsammans med ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Utveckling och genomförande av forskningsprojekten sker i nära samarbete med klinik och patientorganisation.

CESAR network

CESAR is a group of researcher that works toward Collaboration and Exchange in Swedish cardiovascular caring Academic Research.

The main goal of CESAR is to increase collaboration in the field of cardiovascular care between researchers in the region of Jönköping, Kalmar, Linköping and Norrköping. CESAR started in 2011 and is planning several activities.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

AvhandlingVisa/dölj innehåll

Om migVisa/dölj innehåll

Undervisning

 • Undervisar samt handleder basgrupper och är involverad i verksamhetsförlagd undervisning på specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård och specialistsjuksköterska inom kirurgisk specialitet.
 • Handledning och tentatorsuppdrag av examensarbeten inom omvårdnad på grund och avancerad nivå på Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet.
 • Operatör och instruktör på Clinicum inom sjuksköterska och läkarprogrammet.

Samverkan

 • Medlem i det regionala forskarnätet CESAR (www.cesar-network.com) Collaboration and Exchange in Swedish Cardiovascular Caring Acemic Research.
 • Medverkar även i ett nationellt forskarnätverk inom Intensivvård för disputerade sjuksköterskor-FIVA.

CV

 • Leg. Sjuksköterska 1988
 • Leg. Specialist sjuksköterska inom intensivvård 1994
 • Medicine doktorsexamen 2013

Relaterad forskning inom vårdvetenskapVisa/dölj innehåll

ForskningsområdeVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020