Fotografi av Carina Hjelm

Carina Hjelm

Universitetslektor, Docent

Jag önskar att inspirera till patientnära forskning utveckla vården och bedriva klinisk forskning som även gagnar undervisning och utbildning. 

Presentation

Jag arbetar huvudsakligen med olika former av undervisning och som kursansvarig i olika utbildningar för sjuksköterskor. Jag arbetar även på Clinicum samt som intensivvårdssjuksköterska.

Undervisning och arbete

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är på sjuksköterskeprogrammen samt för specialistutbildning för sjuksköterskor och jag har idag även ett kursansvar på specialistsjuksköterskeprogrammet för sjuksköterskor inom intensivvård.

Mitt arbete består även av Clinicum (LIU) som innefattar ett interprofessionellt lärande/simulering och teamarbete i praktiska situationer för studenter på Medicinska fakulteten i olika program (sjuksköterskor olika terminer, specialistsjuksköterskor, läkarprogrammet etc.).

Jag arbetar även kliniskt och tjänstgör som intensivvårdssjuksköterska på Thorax intensivvårdsavdelning, Thorax-kärlkliniken, Hjärt- och medicincentrum, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland.

Forskning 

Aktuella pågående forskningsprojekt

Kognitiv funktion efter ett plötsligt hjärtstopp

En långtidsuppföljning om hur överlevarens livssituation påverkar patient och närstående.

 • Jag är projektledare i denna multicenterstudie på nationell nivå.
 • Jag är handledare för doktorand Karin Steel med projekttitel ” Kognitiv funktion och hälsa hos personer som överlevt ett hjärtstopp”
Kognitiv funktion och sömn efter ett plötsligt hjärtstopp

En fenomenografisk studie och register över sjuksköterskors information om hur sömn påverkar patient som drabbats av ett hjärtstopp.

 • Jag är projektledare i denna multicenterstudie på nationell nivå.
Sömndagbok

Översättning från engelska till svenska språket och en kulturell anpassning av ”The Consensus Sleep diary”.

 • Jag är projektledare i denna internationella studie.
Tidig upptäckt av allvarlig VRI

Bedömning och tolkning av tecken och symtom.

Sepsis är en livshotande organdysfunktion där tidig upptäckt och behandling är av största vikt för den drabbades överlevnad.

 • Jag är biträdande handledare för en planerad doktorand.

Medlem i följande grupper

The innovative Cardiac Arrest REsearch group (iCARE)

Målsättningen för iCARE är att bedriva forskning som syftar till förbättrad vård och omhändertagande av personer som drabbats av hjärtstopp på eller utanför sjukhus, deras närstående och efterlevare.

Forskningen täcker hela kedjan som räddar liv, det vill säga från förebyggande åtgärder och tidigt larm till uppföljning och rehabilitering. För att åstadkomma innovativa och kliniskt relevanta forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet kombineras olika forskningsmetoder tillsammans med ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Utveckling och genomförande av forskningsprojekten sker i nära samarbete med klinik och patientorganisation.

CESAR network

CESAR is a group of researcher that works toward Collaboration and Exchange in Swedish cardiovascular caring Academic Research.

The main goal of CESAR is to increase collaboration in the field of cardiovascular care between researchers in the region of Jönköping, Kalmar, Linköping and Norrköping. CESAR started in 2011 and is planning several activities.

Om mig

CV

 • Leg. Sjuksköterska 1988
 • Leg. Specialist sjuksköterska inom intensivvård 1994
 • Medicine doktorsexamen 2013

Undervisning

 • Undervisar samt handleder basgrupper och är involverad i verksamhetsförlagd undervisning på specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård och specialistsjuksköterska inom kirurgisk specialitet.
 • Handledning och tentatorsuppdrag av examensarbeten inom omvårdnad på grund och avancerad nivå på Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet.
 • Operatör och instruktör på Clinicum inom sjuksköterske- och läkarprogrammet.

Samverkan

 • Medlem i det regionala forskarnätet CESAR, Collaboration and Exchange in Swedish Cardiovascular Caring Academic Research.
 • Medverkar även i ett nationellt forskarnätverk inom Intensivvård för disputerade sjuksköterskor-FIVA

Publikationer

2024

Christina Bini, Carina Hjelm, Amanda Hellstrom, Kristofer Arestedt, Anders Broström, Christina Sandlund (2024) How patients with insomnia interpret and respond to the consensus sleep diary: a cognitive interview study Journal of Patient-Reported Outcomes, Vol. 8, Artikel 19 Vidare till DOI

2023

Sebastian Geijer, Märtha Sund-Levander, Carina Hjelm, Susanna Ågren (2023) Tidig upptäckt av allvarlig vårdrelaterad infektion - Erfarenheter från sjukvårdspersonal på kirurgisk- och intensivvårdsavdelning
Patrik Hellstrom, Johan Israelsson, Amanda Hellstrom, Carina Hjelm, Anders Broström, Kristofer Arestedt (2023) Is insomnia associated with self-reported health and life satisfaction in cardiac arrest survivors? A cross-sectional survey Resuscitation Plus, Vol. 15, Artikel 100455 Vidare till DOI
Amanda Hellström, Anders Bremer, Lise-Lotte Gunnarsson, Carina Hjelm (2023) Sleep in cardiac arrest survivors Nursing in Critical Care, Vol. 26, s. 870-877 Vidare till DOI

2022

Karin Larsson, Carina Hjelm, Gisela Lilja, Anna Strömberg, Kristofer Arestedt (2022) Differences in self-reported health between cardiac arrest survivors with good cerebral performance and survivors with moderate cerebral disability: a nationwide register study BMJ Open, Vol. 12, Artikel e058945 Vidare till DOI

Forskning

Relaterad forskning inom vårdvetenskap

Organisation