Juridik

Rättsvetenskap är ett stort forskningsfält, som till exempel handlar om vem eller vilka som får besluta om vad, och vad som händer när någon går utanför dessa gränser. Forskningen vid Linköpings universitet har två inriktningar: affärsrätt och välfärdsrätt.

Affärsrätt – en tydlig koppling till affärslivet

Grovt sett kan den affärsrättsliga forskningen vid LiU delas in i tre kategorier: affärsrättsliga perspektiv på civilrätt, skatte- och redovisningsrätt och allemansrätt, miljörätt eller rättshistoria.

Exempel på affärsrättsliga frågor vid LiU är hur företagens uppfinningar och innovationer kan skyddas, till exempel genom patent eller vilka skatte- och redovisningsmässiga konsekvenser olika affärer får. Ett annat kännetecken för vår affärsrättsliga forskning är att förväntade beteenden hos de som reglerna gäller och påverkar, till exempel företag och deras ägare, utgör en betydelsefull del i våra analyser.

Välfärdsrätt – skapa och upprätthålla ett välfärdssamhälle

Välfärdsrätt handlar om lagens förhållande till begreppet välfärd. Forskare vid LiU undersöker hur man med lagstiftning försöker påverka sociala förhållanden och vilka konsekvenser tillämpning av lagen får för enskilda individer.

Hur socialtjänsten förverkligar mål som satts upp i lag, den roll internationella rättighetskonventioner spelar i nationell rättstillämpning eller hur man förenar social kunskap med juridisk kunskap är några exempel på forskning vid LiU.

Genom ökad kunskap om den rättsliga regleringen vill vi bidra till en rättssäker och socialt ändamålsenlig tillämpning inom såväl socialtjänst som i förvaltningsdomstol.

Vid Linköpings universitet använder vi både samhälls- och rättsvetenskapliga teorier och metoder när vi studerar välfärdsrätt.

Forskar både utifrån affärs- och välfärdsrätt

Ett forskningsprojekt eller ett forskningsområde kan mycket väl rymma såväl affärsrättsliga som välfärdsrättsliga dimensioner. Till exempel skadestånd vid myndighetsutövning, EU-rätten och medicinsk rätt. En rad frågor med anknytning till läkemedelsindustrin kan vara i första hand affärsrättsliga, medan andra, till exempel regleringen av integritets- och samtyckesfrågor, är mer välfärdsrättsliga.

Nyheter

Närliggande forskningsområden