Företagsekonomi

Grundläggande frågor inom företagsekonomi handlar om hur organisationer som företar sig ekonomiska aktiviteter utnyttjar, utvecklar och skapar nya resurser, som pengar, material och kompetens, för att skapa värde. Vid Linköpings universitet bedrivs företagsekonomisk forskning inom flera olika områden. Många av forskarna medverkar i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom universitetet och i samarbete med svenska och utländska lärosäten.

Organisationer finns runt om kring oss alla. På arbetet, i skolan, i affären, i fotbollsklubben, inom sjukvården, överallt omges vi av organisationer som vi ingår i och påverkas av på olika sätt.

Organisationer utvecklar, marknadsför och säljer olika typer av kunderbjudanden, de hanterar finansiella flöden och kapital, de utför centrala samhällsfunktioner i offentlig verksamhet, och mycket mer. Företagsekonomi spänner över en rad områden, som alla har gemensamt att försöka förstå olika dimensioner av hur organisationer fungerar, hur de kan ledas och styras, och hur de utvecklas.

Företagsekonomi vid LiU

Vid universitetet bedrivs företagsekonomisk forskning inom fyra huvudsakliga områden, men många av forskarna medverkar också i tvärdisciplinära forskningsprojekt och forskningsprogram både inom universitetet och i samarbete med andra svenska och utländska lärosäten.

Redovisning, revision och finans

Ett område som LiU-forskarna fokuserar på är redovisning, revision och finans. Forskarna intresserar sig här för frågor som rör finansiell rapportering, standarder och tillämpning av regelverk i såväl privat som offentlig sektor. Linköpings universitet utmärker sig genom sin forskning inom revision där vi bidrar till utvecklad kunskap om revisionskvalitet, revisionspraxis, och revisionsprofessionen. Inom området bedrivs också finansorienterad forskning med särskilt fokus på riskkapital, företagsvärdering och investeringsbeslut.

Marknadsföring och innovation

Inom marknadsföring och innovation arbetar forskarna utifrån en unik kombination av perspektiv på marknadsföring och hur det kopplar till såväl innovation som strategi. LiU har bland annat uppmärksammats för sin forskning om hur man kan utveckla gröna perspektiv på marknadsföring och affärsutveckling. Universitetet har ledande forskning kring hur tillverkningsföretag ökar sin konkurrenskraft genom fokus på värdeskapande och tjänsteinnovation. LiU har också positionerat sig med internationellt stark forskning om tjänsteverksamheter, tjänsteinnovation, delningsekonomin och innovativa affärsmodeller.

Styrning, kunskap och projekt

Forskarna utforskar också på olika sätt innovativ och hållbar styrning och organisering i komplexa miljöer. Ett växande intresseområde handlar om styrning och strategier för energieffektivitet och miljömässig hållbarhet. LiU har även utmärkt sig genom sin forskning om styrning, organisering och human resource management i sammanhang där verksamheten är kunskapsintensiv och bedrivs i projektform. Ett annat uppmärksammat tema är organisering vid samhällsrespons på olyckor och kriser. Viktiga frågor här kan gälla hur samverkan mellan blåljusmyndigheter och andra aktörer, inklusive frivilliga, ska ledas och organiseras för bättre responsförmåga vid olyckor och ökad samhällsresiliens.

Entreprenöriell organisering och entreprenörskap

Inom ämnet företagsekonomi intresserar sig forskarna vid Linköpings universitet också för organisationsfrågor relaterat till hållbar förändring, utveckling och dynamik inom organisationer, i arbetslivet, och på samhällsnivå. Forskningen är särskilt utmärkande inom entreprenöriell organisering och entreprenörskap, och utmaningarna som forskarna tar sig an berör bland annat gender och etnicitet, och organisering på utvecklingsmarknader.

Forskning

AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

Vid LiU finns forskargrupp inom redovisning, revision och finansiering

Redovisning, revision och finansiering

Forskargruppen bedriver forskning som handlar om faktorer som påverkar redovisningsval och revisionskvalitet inom såväl privat som offentlig sektor. Vidare granskar vi relationerna mellan riskkapitalbolag och entreprenörsföretag.

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Nyheter

Medelhavet

Krisen i Medelhavet i fokus för studenter

Under en gästföreläsning fick några av studenterna på Linköpings universitet bekanta sig med hur det går till vid Kustbevakningens räddningsuppdrag i Medelhavet.

Brand

Satsning på larmoperatörer behövs

Gör larmoperatör till en profession med nationella kompetenskrav och öva mer på svåra räddningar som kräver samverkan. De slutsatserna drar Rebecca Stenberg efter att ha studerat Sveriges organisering av alarmering, larm och larmkedjor.

Peter Cronemyr, Maria Björklund och Malin Tillmar, IEI

Kamprads stiftelse stöttar LiU-projekt

Tre forskningsprojekt, två om hållbarhet samt ett om kvinnligt entreprenörskap, har fått anslag på totalt 13 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse.

Närliggande forskningsområden