Mobbning i skolan

Mobbning brukar oftast definieras som upprepade kränkningar mot en  person eller en grupp som är i underläge och har svårt att försvara sig. Detta kan komma till uttryck på olika sätt: fysiskt våld, verbala  kränkningar, ryktesspridning, social utfrysning och nätmobbning.  

Forskning om mobbning i skolan startade under 1970-talet och är i dag  ett mycket omfattande forskningsfält.

Förekomst av mobbning beror på ett samspel av flera olika faktorer och kan därför också studeras från olika perspektiv och med olika fokus. Exempel på sådana faktorer är personlighetsdrag, känslor och tankestilar; kamratgrupper, interaktionsmönster och grupprocesser; makt och sociala hierarkier bland elever; lärares arbetssätt och skolan som kultur och organisation; sociala normer, kulturella föreställningar och sociala strukturer i samhället.

Barn och ungdomar som utsätts för mobbning löper ökad risk för psykosocial ohälsa, både under uppväxten och som vuxna. Mobbning i skolan är dessutom i konflikt med såväl skollagen som den värdegrund som läroplanerna menar att skolan ska gestalta samt förmedla och förankra hos eleverna.

Vid Linköpings universitet bedrivs framförallt forskning om mobbning med fokus på sociala processer, kamratkulturer och interaktionsmönster och också med fokus på barns och ungdomars berättelser och perspektiv. Dessutom studeras kommunsatsningar mot mobbning.

Forskning

Nyheter