Skolutveckling

Förändring kan diskuteras på olika sätt. Ett är att fokusera på strategiska förändringsmekanismer och vad som är viktigt att tänka på inför och under ett förändringsprojekt. Ett annat sätt är att använda metaforer och teorier för att öka förståelsen för det som egentligen sker. 

Litteraturen om skolutveckling är fylld med den här typen av metaforiskt språk. För det tredje kan man studera förändringsprocesser och hur man bildar kunskap tillsammans med deltagarna och under genomförandet av förändringsarbetet, så kallad praxisinriktad forskning.

En akilleshäl vid många medvetna försök till förändring är det som ligger i förlängningen av det linjära tänkandet, nämligen tron att en initial analys automatiskt leder vidare till en genomförd förändring. Vi behöver en förståelse för förändringsdynamik i komplexa system.

Utveckling är förknippat med lärande. Man kan upptäcka ett lärande som inte är det man kanske var ute efter att finna, utan som behöver beskrivas och förstås på nya sätt för att det ska bli en del i det pågående förändringsarbetet.

Vid LiU finns mer än 40 års erfarenhet av förändringsforskning med egna praktiska erfarenheter från skolutveckling. För att kunna förstå och beskriva faktiska lär- och förändringsprocesser behövs en bred metodarsenal, särskilt metoder som är känsliga för de olika dimensionerna i ett förändringsarbete. Som exempel kan nämnas studier över lång tid, uppföljning efter några år, inträngande fallstudier men också att man deltar på de olika arenor där förändringar förekommer eller diskuteras.

Forskning om den här typen av processer blir egentligen forskning om något osynligt. Det finns saker som inte syns men som måste förstås för en korrekt beskrivning och analys. Olika aktörer ser och tolkar skeenden på olika sätt, och ibland blir dessa tolkningar verkligheten. Det räcker inte att bara observera det som sker eftersom rektorer, lärare, elever, föräldrar och fackliga företrädare är bärare av insikter och tolkningar som är väsentliga för att rätt förstå vad som sker.

Observationer måste kompletteras med kunskaper om aktörers intentioner och förekomsten av osynliga strukturer och informella nätverk. Den studerade skolan eller förändringsarbetet har också en historia som är knuten till det som studeras.

Forskning inom skolutveckling

Konferens FobasNT23.

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning - FobasNT

Varmt välkomna till Sundsvall 30/10 och Malmö 6/11. Träffa lärare och forskare som vill utveckla naturvetenskaps- och teknikundervisning i förskola och skola. Bolla idéer, få inspiration och ny kunskap om hur undervisning kan utvecklas med forskning.

En skolklassens vänskapsnätverk uppdelat efter ursprung.

Kamratpåverkan eller diskriminering? Att förstå mekanismerna bakom etniska skillnader i skolprestationer.

Detta projekt utforskar skolprestationsklyftor mellan elever med olika etnisk bakgrund. Genom att analysera data från europeiska ungdomar och svenska register, strävar vi efter att öka medvetenheten om partiskhet i utbildningssystemet.

Samverkan för måluppfyllelse - SÖM

Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem (SÖM)

Ett område som återkommande står i fokus i den politiska debatten är elevers måluppfyllelse. Detta projekt utgår från samverkan mellan grundskola, fritidshem och förskoleklass som ett sätt att bidra till ökad måluppfyllelse för skolans yngsta elever

BAS / SSI

BAS – Bedömning av anpassningar i skolmiljön

BAS är ett intervjuinstrument som utifrån elevens perspektiv identifierar behov av anpassningar i skolan.

Bär böcker / Carries schoolbooks

Stöd i skolan och övergång till gymnasiet, vidare studier och arbete

Vi undersöker övergångsprocessen från grundskola till gymnasiet, vidare studier och/eller arbete för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Två personer går i en skolkorridor / Two persons walk in a school corridor

Nya möjligheter med teknikstöd i skolan

Vilka hinder och svårigheter upplever elever med olika nedsättningar i skolan? Hur får vi dem delaktiga och aktiva? Genom bedömningar med instrumentet BAS, individuella stödinsatser och teknikstöd ökar delaktighet och möjlighet att få godkända betyg.