Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem (SÖM)

Lärare och en grupp barn tittar på en dator.

Svensk skola är ofta synlig i den politiska debatten. Ett område som återkommande står i fokus är elevers måluppfyllelse. En central förutsättning för att elever får möjlighet att lyckas är att insatser för stöd sätts in tidigt och att resurser fördelas på ett sätt som gynnar elever. Detta projekt tar sin utgångspunkt i samverkan mellan grundskola, fritidshem och förskoleklass som ett sätt att bidra till ökad måluppfyllelse för skolans yngsta elever.

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet skrivs samverkan fram som ett gemensamt uppdrag. Läroplanen är tydlig med att samverkan ska vara ett ömsesidig och att skola, förskoleklass och fritidshem har ett gemensamt uppdrag att samverka för elevens bästa. Samtidigt visar forskning att denna samverkan är svår att få till i praktiken. De studier som finns om samverkan tenderar att fokusera olika gruppers syn på varandra vilket ibland kan hindra att man går vidare för att utveckla samverkan – här blir ett projekt som detta viktigt för att utveckla de olika verksamheterna. 

I detta projekt har vi därför fokus på samverkan mellan lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem. Syftet är att genom aktionsforskning studera hur lärare i dessa verksamheter talar om, skapar förutsättningar för och implementerar arbete med samverkan kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har i detta projekt valt att titta på samverkan kring språk och kommunikation. Projektets övergripande syfte är att undersöka hur lärare i grundskola, förskoleklass och fritidshem ser på samverkan och på varandras verksamheter, roller och uppdrag, samt att bidra som resurs i genomförande av förändringar. Vidare vill vi studera hur samverkan görs i olika sammanhang med särskild tonvikt på elevers perspektiv.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Vi bygger vidare på två tidigare projekt som har genomförts, dels forskningsprojektet Fritidshem i framtiden (Närvänen & Elvstrand 2014) och Norrköpings kommuns språkutvecklingsprojekt, SoL ,om språkets betydelse i alla verksamheter.

 

Publikationer

Omslag för publikation ''
Lina Söderman Lago, Helene Elvstrand, Britta Antesten, Johanna Källman, Emma Rydell, Kim Vall, Ann-Sofie Waldeck (2022)

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis , Vol.16 , s.22-40 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lina Söderman Lago, Caroline Bötrius (2021)

Venue , Vol.19 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lina Söderman Lago, Helene Elvstrand (2020)

Utbildning och Lärande / Education and Learning , Vol.14 , s.121-138

Kontakt

Relaterat innehåll