Fotografi av Anna Ekström

Anna Ekström

Universitetslektor, Docent

Mina forskningsintressen rör samspel mellan människor och organisering av sociala aktiviteter. Jag ingår i två forskningsprojekt, ett kring interaktion som involverar personer med demenssjukdom, och ett som berör emotionell socialisering i förskola.

Min forskning

Likvärdig utbildning för barn med språkstörning? En studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande

Projektledare: Anna Ekström

Språkstörning är en funktionsnedsättning som förekommer hos cirka sju procent av alla barn. Eftersom skolans undervisning förutsätter en god språklig förmåga, är risken stor att dessa elever inte når skolans mål. I detta projekt undersöks både risker och fungerande strategier i undervisningen av elever med en språkstörningsproblematik.

För att elever med språkstörning ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd behövs mer kunskap om hur språkstörningen påverkar elevernas vardag i skolan och hur de kan delta i olika klassrumsaktiviteter.

Kunskapsmål

I dag saknas vetenskapliga undersökningar av hur skolsituationen ser ut för dessa elever och hur utbildningen bäst bör anpassas efter deras behov. Inom ramen för det detta projekt ska vi ta reda på i vilken grad elever med språkstörning når grundskolans kunskapsmål. Vi kommer även att undersöka hur eleverna, deras vårdnadshavare och lärare upplever skolgången, och i vilken utsträckning elever med språkstörning har möjlighet att delta i undervisningen på lika villkor.

Delstudier

I projektet ingår flera delstudier som genom olika vetenskapliga metoder undersöker elevernas skolresultat, elevers och deras anhörigas erfarenheter av skolan, lärares erfarenheter av att arbeta med barn med språkstörning samt hur undervisningen där elever med språkstörning deltar faktiskt går till.

Att leva med demens - kommunikation,
relationer och kognition

Projektledare: Lars-Christer Hydén, IKOS

Att leva med demens blir en verklighet för allt fler personer, familjer och gemenskaper i Sverige, därför är det nödvändigt att ställa frågan hur det är möjligt att leva ett bra liv med demens. Anledningen är demografisk - vi lever allt längre och blir äldre och därmed ökar antalet personer som lever med demens.

Den biomedicinska modellen av demens fokuserar på kognitiva och neurologiska funktionsnedsättningar för att kunna hantera sjukdomen och erbjuda medicinsk behandling.

Detta program presenterar ett annorlunda perspektiv på demens: fokus är på vad människor med demens kan göra, och på den betydelse som sociala nätverk och omgivningen har för att öka social inkludering och deltagande.

Genom fyra distinkta, men integrerade projekt, adresseras fyra områden som är centrala för att kunna leva ett bra liv med demens:

  1. hur kan gemensamma aktiviteter organiseras för att maximera deltagande och inkludering
  2. hur kan den personliga expertis som många personer med demens har utvecklas, och bli en bärande del av den person- centrerade vården
  3. vilken betydelse har externa resurser, exempelvis i form av IKT, för att förbättra och underlätta kommunikationen för personer med demens
  4. vilken betydelse har språklig och kulturell olikhet för möten med personer med demens både inom och utanför vården. Programmet är finansierat av FORTE.

 

Att kommunicera känslor, att förkroppsliga moral

Projektledare: Asta Cekaite, Tema Barn
 
Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor.

Forskningen syftar till att utforska sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt och det syftar att utföra en longitudinell etnografisk detaljerad undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige.

Projektet tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och mer specifikt, i ett språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar.

Forskargrupper och centrum

Publikationer

Senaste publikationerna från DiVA

2024

Lars-Christer Hydén, Anna Ekström, Ali Reza Majlesi (2024) 'Proto-conversation' as a practice in late-stage dementia care Pragmatics and Society, Vol. 15, s. 178-195 Vidare till DOI
Anna Ekström, Asta Cekaite (2024) Children's touch in a Swedish preschool: touch cultures in peer group interaction International Journal of Early Years Education, Vol. 32, s. 103-121 Vidare till DOI

2023

Olof Sandgren, Christina Samuelsson, Emma Fredriksson, Ebba Järnvall, Anna Ekström (2023) Employment and Work Task Characteristics of 111 Swedish School-Based Speech-Language Pathologists Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, Vol. 8, s. 782-792 Vidare till DOI
Anna Ekström, Olof Sandgren, Christina Samuelsson, Birgitta Sahlén, Julia Wallmann (2023) Likvärdig utbildning för barn med språkstörning: en studie av måluppfyllelse, erfarenheter och deltagande Resultatdialog 2023, s. 32-37
Anna Ekström, Olof Sandgren, Birgitta Sahlen, Christina Samuelsson (2023) It depends on who Im with: How young people with developmental language disorder describe their experiences of language and communication in school International journal of language and communication disorders, Vol. 58, s. 1168-1181 Vidare till DOI

Nyheter

Undervisning

Jag undervisar på logopedprogrammet

Organisation