Fotografi av Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh

Biträdande professor

Det kommer alltid ny kunskap som ska omsättas i vården. Implementeringsforskning belyser vad som hindrar och underlättar kunskapsöverföring på kort och lång sikt. Min forskning handlar om chefers, medarbetares och patienters delaktighet i processen.

Presentation

Två centrala forskningsområden för säker vård av god kvalitet.

Att säkra kvalitet i hälso- och sjukvård - vad kan vara viktigare? Det handlar, i min forskning, om att identifiera hinder och möjligheter för evidensbaserad praktik och samverkan mellan olika parter – och att undersöka vilka metoder som kan säkra att vården ges utifrån bästa tillgängliga kunskap. Därför omfattar min forskning två, relaterade områden i vårdvetenskap: kunskapsimplementering och patientdelaktighet.

Kunskapsimplementering och patientdelaktighet – partners för framtiden

Patientdelaktighet och implementering fokuserar frågor som: vad är evidens, vilka metoder kan användas och i vilka sammanhang för att överbrygga skillnaden mellan den vård som ges och den vård vi vet borde ges. Det här är viktiga pusselbitar för att säkra evidensbaserad praktik, både under och efter en förändringsprocess, där såväl medarbetare som chefer och patienter med närstående får förutsättningar att vara delaktiga.

Om migVisa/dölj innehåll

CV

 • 2009-13 Post Doc, Division of Nursing, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • 2006 Ph.D. in Caring Sciences, Örebro University. Thesis: Patient participation – what it is and what it is not.
 • 1999 Master of Social Science (MSSc) with a major in Education, Caring Education. University of Stockholm.
 • 1992 Bachelor of Science in Intensive Care Nursing. College of Health and Caring Sciences, Umeå.
 • 1988 University certificate in Nursing, General Nursing. Sophiahemmet University College, Stockholm.
   

Nätverk

 • 2016: Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Expert i arbetet med att utvärdera metoder för att facilitera patientdelaktighet.
 • 2016: Redaktör för lärobok Patientdelaktighet och brukarmedverkan, Studentlitteratur.
 • Från 2015: docent vid Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap, Uppsala universitet. 
 • Från 2014: medlem i The International Planning Committee for Knowledge Utilization Colloquiums.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Ann Catrine Eldh, Marie Holmefur, Kristina Luhr, Marika Wenemark (2020)

BMC Health Services Research , Vol.20 Vidare till DOI

Ann Catrine Eldh (2019)

Journal of Evaluation In Clinical Practice , Vol.25 , s.1070-1073 Vidare till DOI

Jo Rycroft-Malone, Kate Seers, Ann Catrine Eldh, Karen Cox, Nicola Crichton, Gill Harvey, Claire Hawkes, Alison Kitson, Brendan McCormack, Christel McMullan, Carole Mockford, Theo Niessen, Paul Slater, Angie Titchen, Teatske van der Zijpp, Lars Wallin (2018)

Implementation Science , Vol.13 Vidare till DOI

2021

2020

Ann Catrine Eldh, Kate Seers, Joanne Rycroft-Malone (2020) Realist evaluation Handbook on implementation science , s. 505-511

ForskningVisa/dölj innehåll

Kunskapsimplementering

En central aspekt för evidensbaserad praktik.

Kunskapsimplementering är ett alltmer uppmärksammat forskningsområde; att det kan vara svårt att säkra att ny kunskap inom hälso- och sjukvård omsätts i praktik är väl känt. Men på senare tid har studier av förutsättningar för förändring bidragit till ökat vetande om kunskapsimplementering. Idag finns det teorier och ramverk som hjälper oss att förstå aspekter som ledarskap, attityder, beteenden och beteendeförändring. Det finns också mer kunskap om vilka metoder som kan användas i olika sammanhang, för att stödja en förändring mot mer evidensbaserad praktik. Den forskningen är viktig för att underlätta förändringsprocesser och säkra att positiva förändringar, mot mer evidensbaserad praktik, kvarstår.

Kunskapsimplementering är aktuellt i princip i all hälso- och sjukvård och den forskning jag är involverad i belyser framför allt ledarskap, både informellt och formellt, och dess betydelse för innovationer, det vill säga att kunskap omsätts i vårdens vardag. Det handlar om olika områden som: hur säkerställer vi att äldre inte riskerar att drabbas av urininkontinens i akutsjukvård, evidensbaserad strokerehabilitering i primärvård, munhälsa hos äldre i särskilt boende, vilka faktorer som bidrar till att kvalitetsregister stimulerar klinisk utveckling i strokevård, ventilatorbehandling inom intensivvård och säkra rutiner för perifera venkatetrar i barnsjukvård. 

Patientdelaktighet och förbättringsarbete

Min forskning kring patientdelaktighet har visat att delaktighet kan omfatta perspektiv som att dela kunskap, men också att ha kunskap så att en kan utöva egenvård eller medverka i beslut om vård och behandling. Att vara delaktig i rollen som patient förutsätter att vårdmötet sker i ömsesidig respekt för den kunskap och erfarenhet som såväl patient som vårdpersonal har. För att säkra det kan det behövas nya metoder och verktyg: jag har därmed utvecklat och testat ett kliniskt verktyg för patientdelaktighet – 4Ps (akronym för Patient Preferences for Patient Participation).

4P är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Creative Commons Erkännande-Icke kommersiell-Dela Lika 4.0

Planerad forskning innefattar att testa metoder för implementering av 4Ps, så att det stödjer patient och vårdpersonal till att skapa förutsättningar för patientdelaktighet.

OrganisationVisa/dölj innehåll