Fotografi av Ann Catrine Eldh

Ann Catrine Eldh

Professor

Det kommer alltid ny kunskap som ska omsättas i vården. Implementeringsforskning belyser vad som hindrar och underlättar kunskapsöverföring på kort och lång sikt. Min forskning handlar om chefers, medarbetares och patienters delaktighet i processen.

Presentation

Två centrala forskningsområden för säker vård av god kvalitet.

Att säkra kvalitet i hälso- och sjukvård - vad kan vara viktigare? Det handlar, i min forskning, om att identifiera hinder och möjligheter för evidensbaserad praktik och samverkan mellan olika parter – och att undersöka vilka metoder som kan säkra att vården ges utifrån bästa tillgängliga kunskap. Därför omfattar min forskning två, relaterade områden i vårdvetenskap: kunskapsimplementering och patientdelaktighet.

Kunskapsimplementering och patientdelaktighet – partners för framtiden

Patientdelaktighet och implementering fokuserar frågor som: vad är evidens, vilka metoder kan användas och i vilka sammanhang för att överbrygga skillnaden mellan den vård som ges och den vård vi vet borde ges. Det här är viktiga pusselbitar för att säkra evidensbaserad praktik, både under och efter en förändringsprocess, där såväl medarbetare som chefer och patienter med närstående får förutsättningar att vara delaktiga.

Om mig

CV

 • 2009-13 Post Doc, Division of Nursing, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm.
 • 2006 Ph.D. in Caring Sciences, Örebro University. Thesis: Patient participation – what it is and what it is not.
 • 1999 Master of Social Science (MSSc) with a major in Education, Caring Education. University of Stockholm.
 • 1992 Bachelor of Science in Intensive Care Nursing. College of Health and Caring Sciences, Umeå.
 • 1988 University certificate in Nursing, General Nursing. Sophiahemmet University College, Stockholm.
   

Nätverk

 • 2016: Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Expert i arbetet med att utvärdera metoder för att facilitera patientdelaktighet.
 • 2016: Redaktör för lärobok Patientdelaktighet och brukarmedverkan, Studentlitteratur.
 • Från 2015: docent vid Institutionen för folkhälso och vårdvetenskap, Uppsala universitet. 
 • Från 2014: medlem i The International Planning Committee for Knowledge Utilization Colloquiums.

Publikationer

2022

Forskning

Kunskapsimplementering

En central aspekt för evidensbaserad praktik

Att det kan vara svårt att säkra att ny kunskap omsätts i praktik är väl känt men ökat fokus på implementeringsforskning bidrar till ökat vetande om förutsättningar för förändring i vård och omsorg. Idag finns det teorier, modeller och ramverk som hjälper oss att förstå vad som hindrar och underlättar processer och gynnar mer evidensbaserad praktik. Kunskapen om vilka metoder som kan användas i olika sammanhang ökar också även om det behövs mer forskning för att underlätta förändringsprocesser och säkra att implementering kvarstår över tid.

Patientdelaktighet och förbättringsarbete

Personcentrerad patientdelaktighet förutsätter att vårdmöten sker i ömsesidig respekt för den kunskap och erfarenhet som såväl patient som vårdpersonal har. För att säkra det behövs nya metoder och verktyg, samt att dessa omsätts i vård och omsorg. Jag har tidigare utvecklat och validerat ett verktyg för preferensbaserad patientdelaktighet – 4Ps (akronym för Patient Preferences for Patient Participation). I aktuella studier testar vi metoder för implementering preferensbaserad patientdelaktighet och 4P används också för att följa upp interventioner i klinik. 4P är tillgängligt efter överenskommelse.

Organisation

Nyheter