annmu17

Ann-Charlotte Münger

Universitetslektor

Min grundtanke är att forskning ska vara till nytta och skapa förändring. Utifrån det är behovsbegreppet i fokus i min forskning, både vad gäller barns upplevelser och erfarenheter av våld i nära relationer och hur kollo har utvecklats över tid . 

Presentation

Mitt forskningsintresse är barn och unga och deras möte med välfärdens institutioner. Viktiga frågor är hur begrepp som sociala problem och sociala behov definieras och används inom socialtjänst, skola, rättsväsendet och sjukvården. Hur tillgodoses barn och ungas behov när de på olika sätt behöver skydd, stöd och hjälp från samhället? 

Jag ser det som ett av mina viktigaste uppdrag att på olika sätt samverka med myndigheter, organisationer och andra delar av samhället för att min forskning ska komma barn och ungdomar till nytta. Undervisning och pedagogiska frågor ligger mig också varmt om hjärtat. Jag har därför valt att förlägga en del av min tjänst på Didacticum. 

Forskning 

I min forskning om hur (välfärds)samhället tillgodoser barn och ungas behov när de på olika sätt behöver skydd, hjälp och stöd går det att urskilja två forskningsområden. Det handlar om barn och unga som lever i familjer med en våldsproblematik och varför barn och unga ansågs och anses behöva kompensatoriska åtgärder under sin fritid. I min forskning om barn som bevittnar/upplever våld i nära relationer arbetar jag för närvarande med två forskningsprojekt som både berör hur välfärdsinstitutioner tillgodoser de här barnens särskilda behov. 
 
I projektet från Brottsoffermyndigheten står socialtjänsten i fokus. Hur våldet inom familjen identifieras och bemöts är viktiga frågor för att kunna förstå varför problematiken ännu inte vunnit legitimitet som ett socialt problem inom socialt arbete. I det andra forskningsprojektet Det osynliga behovet. Förskolan och skolans (o)förmåga att identifiera och bemöta barn som upplever våld inom familjen diskuterar också hur den här formen av psykisk barnmisshandel fortfarande är osynlig inom (för)skolan. Projektledare är Ann-Marie Markström. Frågeställningar som handlar om hur våldet identifieras är i det här sammanhanget särskilt viktigt eftersom det är i (för)skolan barnen i Sverige befinner sig i en stor del av sin barn- och ungdomstid. 
 
Mitt andra forskningsområde handlar om fritiden som fenomen. Varför barn och unga under mer än 130 år skickats ut på kollo är en viktig fråga om vi vill veta mer om hur det svenska välfärdssamhället etablerades, utformades och som många menar avvecklades. Det är också en verksamhet som ett tydligt sätt speglar olika tiders barndomsideal och pedagogiska strömningar. 

Samverkan 

Jag brinner för att forskning ska vara till nytta och innebära förändring för barn och unga. Med det som utgångspunkt samverkar jag i utredningar med olika myndigheter och organisationer. Jag håller bland annat på med en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland för att kartlägga hur länets kommuner arbetar med våld i nära relationer. 

Undervisning 

Min undervisning delar jag mellan grundutbildning och Didacticum. Jag arbetar gärna på professionsprogram som t ex psykologprogrammet. I min roll som koordinator på Didacticum är jag ansvarig för kurser och fortbildning i PBL. 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll