Presentation

I korthet kan min forskningsprofil beskrivas: Forskning i relation till ett patientperspektiv, inom Hälso- och sjukvården kvalitativa metoder för att fånga individens upplevelser utifrån olika perspektiv, av att leva med en kronisk sjukdom.

Disputerade 2007 med en avhandling med fokus på dilemman och konsekvenser av kronisk sjukdom. 

Under våren 2009  uppstartades ett forskningsprojekt med fokus på vardagsliv hos kvinnor och män med ledgångsreumatism (RA).

Reumatism är ofta förknippat med funktionshinder. Aktivitets- och delaktighetsinkränkning är ett problem både för den enskilda människan och för samhället. En viktig uppgift i rehabliteringsforskning om reumatism är att kartlägga hur olika aspekter av funktionshinder är relaterade och förhåller sig till varandra. Utifrån denna kartläggning underlättas ett förebyggande patientarbete med den utgör också viktig kunskap i ett inverventionsarbete.

Personliga faktorer och faktorer i omgivningen är av betydelse för om personer med ledgångsreumatism begränsas när det gäller att utföra aktiviteter, men också om de inte är delaktiga i ett socialt sammanhang.

Der övergripande syftet med detta projekt och dessa kvalitativa studier är att undersöka hur kvinnor och män med ledgångsrematism själva beskriver hur r det är att leva med sin ledgångsreumatism. Vilka är hindrade respektive stödjande faktorer för delaktighet i vardagslivet, inklusive yrkesarbete och samhällsliv? Ett antal invervjuer har ghenomförts för att få svar på dessa frågor?

Vi anvnänder i ett flertal studier hälsoklassifikationssystemet ICF. Det område som studeras; delaktighet i samhället i relation till omgivningen är domäner som är mycket ”patientnära” eller snarare ”människonära”. De möjligheter och hinder i omgivningen som identifieras av patienter med ledgångsreumatism är angelägna att kartlägga som komplement til bedömingar av sjukdom eller funktionshinder. Samtliga dessa aspekter tillsammans ger bättre förutsättningar för att fortsättningsvis på bästa sätt möte inverventioner inom rehablitering vid ledgångsreumatism.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellström, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

2018

Forskning
Visa/dölj innehåll

Min forskning

Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid Reumatoid artrit (RA). 

En kvalitativ  studie, där intervjuer genomförts med ett antal individer med RA för att få en blick av hur vardagslivet fungerar med en kronisk sjukdom. Detta är en studie som ingår i ett större forskningssammanhang;” Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit” (TIRA), med koppling till Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård - möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet, är också en kvalitativ intervjustudie. Fokus är riktat mot hur multisjuka äldre upplever att samordningen av vård- och omsorgsinsatser från olika aktörer som sker i hemmet, kan bidra till möjligheter vad gäller inflytande samt påverkan över hur den egna vardagen kan utformas. Projektet är ett delprojekt inom prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre inom primärvården i Region Östergötland. 

Organisation
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen
Visa/dölj innehåll

  • Socionomexamen 1982
  • Filosofie Magisterexemen 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2007