Min forskning

Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid Reumatoid artrit (RA)

En kvalitativ studie, där intervjuer genomförts med ett antal individer med RA för att få en blick av hur vardagslivet fungerar med en kronisk sjukdom.Detta är en studie som ingår i ett större forskningssammanhang;” Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit” (TIRA), med koppling till Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping.

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård

Delstudien multisjuka äldres erfarenheter av riktad primärvård - möjligheter och hinder för inflytande och delaktighet, är också en kvalitativ intervjustudie. Fokus är riktat mot hur multisjuka äldre upplever att samordningen av vård- och omsorgsinsatser från olika aktörer som sker i hemmet, kan bidra till möjligheter vad gäller inflytande samt påverkan över hur den egna vardagen kan utformas. Projektet är ett delprojekt inom prediktiv och individualiserad vård för svårt sjuka äldre inom primärvården i Region Östergötland.

Om mig

CV

  • Socionomexamen 1982
  • Filosofie Magisterexemen 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2007
  • Docent i Socialvetenskaplig rehabiliteringsmedicin vid Linköpings universitet 2019

 

Undervisning

  • Undervisar på Socionomprogrammet, avdelningen Socialt arbete. Undervisar om samtal och bemötande, är handledare på den verksamhetsförlagda terminen samt handleder examensarbeten.

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Undervisning

Organisation