Biomarkörer vid ANCA-associerad vaskulit

Vi arbetar med att ta fram biomarkörer till antineutrofil cytoplasmatisk antikropps (ANCA)-associerad vaskulit, för att diagnosticera sjukdomen och för att förutsäga skov hos patienten

Främst studerar jag uttrycket av mikroRNA, dvs korta RNA-strängar som kan reglera transkription och translation av messengerRNA, dels intracellulärt i lymfocyter och neutrofiler och dels cirkulerande i plasma. Även olika subpopulationer av B-celler undersöks som möjliga biomarkörer. 

ANCA-associerad vaskulit 

ANCA-associerad vaskulit är en grupp av sjukdomar som karaktäriseras av inflammation i de små blodkärlen i kroppen. De två viktigaste sjukdomarna är granulomatos med polyangit (GPA) och mikroskopisk polyangit (MPA). Det finns idag i Sverige ca 2000 personer som lever med en sådan diagnos. Det är väldigt vanligt med skov, dvs återfall av den aktiva sjukdomen, och 5 år efter diagnos har ungefär hälften av patienterna fått återfall.

ANCA samvarierar ofta med sjukdomsaktiviteten men sambandet är inte tillräckligt starkt för att kunna användas för att styra patientens behandling. Det finns idag inga tillförlitliga markörer som förutsäger vem som kommer drabbas och när. Därför får alla patienter underhållsbehandling sedan ett skov kuvats under kortare eller längre tid, men denna behandling har ofta allvarliga biverkningar. Det är därför viktigt att hitta biomarkörer som kan användas för att förutse skoven, så att underhållsbehandling inte behöver ges och skoven kan hämmas tidigt.

MikroRNA

Det finns idag drygt 2000 kända mikroRNA hos människa, lokaliserade i olika delar av kroppen både i vävnader och cirkulerande i blodbanan. MikroRNA som finns i celler kan transporteras, genom en avknoppning av cellens membran, i blodbanan och tas upp av andra celler, ett slags signaleringssystem mellan celler. Varje mikroRNA kan reglera många olika messengerRNA och flera mikroRNA kan reglera samma messengerRNA. Därför är det intressant att studera uttrycksmönstret hos många mikroRNA samtidigt. Vi har t ex i en studie använt en panel med 32 mikroRNA som finns i plasma och studerat blodprover från en grupp patienter i remission. Där såg vi att uttrycksmönstret av dessa mikroRNA kunde särskilja patienter från friska kontroller. 

B-celler och koppling till återfall

B-celler har en viktig roll vid ANCA-associerad vaskulit. När patienter behandlas med Rituximab, ett läkemedel som eliminerar B-cellerna i cirkulationen, stoppas den aktiva sjukdomen effektivt och patienten går i remission. Dock är återfall vanligt och då har B-cellerna kommit tillbaks. Vi studerar B-celler och olika subpopulationer av B-celler samt deras koppling till återfall hos patienten.

Metoder jag ofta använder:

  • Realtids-PCR, främst mätning av mikroRNA
  • ELISA
  • Flödescytometri
  • Cellseparation

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2018

2015

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Civilingenjör i Teknisk Biologi 2001
  • Medicine doktorsexamen 2011

MedarbetareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll