Fotografi av Hans Sjögren

Hans Sjögren

Professor

Min forskning är inriktad mot teknisk och ekonomisk omvandling där institutionell analys används för att söka förklaringar och fördjupad förståelse av mönster och enskildheter, inom branscher och hos företag.

Samhällsomvandling genom institutionell analys

Jag är professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi vid Linköpings universitet. Jag forskar om hur institutionella förhållanden påverkar bolagsstyrning, lönsamhet och ekonomisk tillväxt.

Jag forskar om olika former av samhällsomvandling, där den institutionella analysen använts för att söka förklaringar och fördjupad förståelse av mönster och enskildheter som kan studeras empiriskt. Inriktningar som följt med genom åren är:

 • strukturella förändringar och strategiska processer i industrisamhället, 
 • teknikskiften och innovationsprocesser på företags-, bransch- och regionnivå, 
 • det finansiella systemets utformning och stöd till icke-finansiella organisationer, 
 • obeståndsfrågor och ekonomisk brottslighet,
 • förhållandet mellan stat och marknad. 


I flera fall är forskningen utförd i gränslandet mellan flera olika samhällsvetenskapliga discipliner, det vill säga, har mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig karaktär.

Familjedynastier i nordiskt näringsliv

Just nu skriver jag en bok om familjedynastier i nordiskt näringsliv. Målet är att analysera utvecklingen av de nordiska familjedynastier i näringslivet från slutet av artonhundratalet och framåt. Fokus är på entreprenörskap, värdeskapande, långsiktigt aktivt ägande, filantropi och meritokrati.

Publikationer

Nyheter

Aktuell forskning

Korta fakta

Utbildning

 • Fil.kand., Uppsala universiter 1986
 • Fil.dr. Ekonomisk historia, Uppsala universitet 1991
 • Docent i Ekonomisk histori, Stockholms universitet 1996
 • Professor i tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet 2000
 • Professor i Ekonomisk historia, Linköpings universitet 2001

Grundutbildning

Är examinator, kursansvarig och/eller undervisar på följande kurser:

 • Företaget och den globala marknaden (grundnivå)
 • Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet (grundnivå)
 • Financial Markets and Financial Institutions (fortsättningsnivå)
 • Institutionell teori och analys (avancerad nivå)


Handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå främst inom följande områden:

 • Finans- och företagshistoria
 • Bolagsstyrning (corporate govenrnance)
 • Innovationer och ekonomisk omvandling
 • Ekonomisk brottslighet


Har handlett följande publicerade uppsatser

Uppdrag

 • Styrelseledamot i EHFF, Stockholm School of Economics
 • Styrelseledamot i Ridderstads stiftelse

Publikationer

Nyheter och reportage