Fotografi av Karin Krifors

Karin Krifors

Universitetslektor

Etnicitetens ekonomi

Min forskning handlar om migration utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv och vad som händer när en uppdelning av medborgare i termer av 'etnicitet' eller 'ursprung' förklaras och försvaras med hänvisning till ekonomi och administration som givna och objektiva processer.

Migration och ekonomins affektiva värden

Jag forskar om migrationsprocesser och institutionella medborgarskapspraktiker som skapar olika kategorier av migranter med olika förutsättningar och jag är särskilt intresserad av hur dessa processer samverkar med sociala relationer som präglas av andra sociala tillhörigheter och sociala relationer som t ex baseras på kön, etnicitet eller föreställningar om 'ras'. Jag är också intresserad av hur dessa processer spelas ut i en rad olika institutionella och sociala sammanhang och hur både materiella och diskursiva dimensioner av kunskapsproduktion kring migration och etnicitet påverkar dessa relationer. Mitt allmänna forskningsintresse rör framförallt kritiska och feministiska förhållningssätt till arbete och ekonomi.
Jag har designat kurser i intersektionella perspektiv på migration och håller föreläsningar om feministiska teorier om intersektionalitet,klass och identitet samt 'ras'/etnicitet i utbildning, arbete och sociala myndigheter.

Den moraliska ekonomin i Sverige

I mitt nuvarande forskningsprojekt analyserar jag förändrade migrationsregimer i Sverige och hur ekonomiska värden interagerar med moraliska och affektiva värden när tillfälliga migrerande migrantarbetare värderas och positioneras på den svenska arbetsmarknaden. Det material jag har använt består huvudsakligen av intervjuer med representanter för svenska företag och kontor som rekryterar tillfällig arbetskraft från länder utanför EU och syftar till att förstå hur dessa arbetsgivare och chefer engagerar sig i politiken och i den allmänna opinionen när det gäller utländsk arbetskraft. Jag har också använt etnografi och intervjuer med migrantarbetare i syfte att undersöka förhandlingar och processer för legitimering av ekonomin och moral i förhållande till både offshoring av arbetstillfällen och säsongsarbete i Sverige. Jag diskuterar politisk-ekonomiska perspektiv på globalisering och rumsliga processer och sätter dessa i dialog med migrationsstudier, feministisk teori och postkoloniala perspektiv.

Metodologiska områden

Jag är intresserad av en variation av metodologiska ansatser. Jag har dock främst använt kvalitativa metoder och tillämpat institutionell etnografi som ett sätt att närma mig ett fält och analysera empiriskt material. Min undervisning inkluderar föreläsningar och seminarier om etnografi, kvalitativa intervjuer, diskursanalys och socialkonstruktionism. Jag har också handlett uppsatser på kandidat- och magister/masternivå i samhälls- och kulturanalys, socialt arbete och cultural studies.

Publikationer

2024

Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) Introduktion: från rasism till antirasism(er) Antirasismer och antirasister: realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter, s. 8-37
Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (Redaktörskap) (2024) Antirasismer och antirasister: realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter
Karin Krifors, Hansalbin Sältenberg, Diana Mulinari, Anders Neergaard (2024) I stället för avslutning: Antirasismer som hopp i mörka tider Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter, s. 484-490 Vidare till DOI
Lisa Karlsson Blom, Karin Krifors (2024) Antirasismens rör(l)ighet Antirasismer och antirasister: Realistiska utopier, spänningar och vardagserfarenheter, s. 38-63 Vidare till DOI
Sofi Jansson-Keshavarz, Karin Krifors, Vanna Nordling (2024) Housing and temporary legality: The evictability and settlement of refugees in Swedish municipalities Critical Social Policy Vidare till DOI

Forskning

Undervisning

Nyheter

Organisation