Forskning inom ramen för äldres hälsa och vård i livets slutskede

Min forskning ligger främst inom ramen för äldres hälsa och vård i livets slutskede, närmast ur ett primärvårdsperspektiv. Min förhoppning är att forskningen ska leda till ökad kunskap inom dessa områden och att kunskaperna ska komma såväl patienter som befinner sig nära livets slutskede och deras närstående, som vårdpersonal till godo.

Det övergripande syftet med min avhandling ”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life” var att utforska vad som karaktäriserar en god död hos svårt sjuka patienter och att undersöka erfarenheter av vårdplaner på särskilt boende (SÄBO) utifrån flera olika perspektiv.

Efter disputationen våren 2021 har jag breddat min forskningsprofil. Jag är involverad i projektet SAFE (Secure And Focused primary care for older pEople) – Trygg nära vård för äldre, som syftar till att tidigt identifiera sköra äldre i primärvården samt stärka uppföljningen och följa insatta åtgärder under två års studieperiod, med målsättningen att minska behovet av slutenvård. Jag ingår också i en forskargrupp som undersöker patienters, närståendes och personals uppfattning av Optunebehandling vid hjärntumörformen glioblastom.

En annan del av min forskning handlar om att undersöka vårdpersonals uppfattning av arbete på särskilda boenden under Covid-19 pandemin och jag har varit medförfattare på ett manuskript om effekten av vaccination och hygienåtgärder avseende Covid-19-relaterad mortalitet på SÄBO. Jag är också medverkande forskare i en kvalitativ intervjustudie där vi avser undersöka hur läkare i primärvården upplever införandet av en sammanhållen utredningsform avseende kronisk kranskärlssjukdom för dem med högre risk (COSPRI-studien). I en registerstudie där vi planerar att samköra SveDem (Svenska demensregistret) med Svenska palliativregistret vill forskargruppen där jag ingår jämföra den palliativa vårdens innehåll hos personer med respektive utan demenssjukdom i ordinärt respektive särskilt boende.

Jag är specialistläkare i allmänmedicin och arbetar kliniskt vid VC Ekholmen. Sedan januari 2023 är jag universitetslektor vid HMV, Linköpings universitet.


Korta fakta om mig

CV

  • 2023 Universitetslektor vid Institutionen för hälsa, medicn och vård, Linköpings universitet.
  • 2021 Medicine doktorsexamen vid Linköpings universitet
  • 2017 Specialistläkare i allmänmedicin
  • 2017 Frivillig specialistexamen i allmänmedicin (SFAM)
  • 2010 Läkarlegitimation
  • 2007 Läkarexamen vid Linköpings universitet

Utbildningsuppdrag

  • Läkarprogrammet: Undervisning främst inom allmänmedicin och palliativ medicin. Kurskoordinator.
  • Forskarutbildning: Ansvarig för kvalitativ metodik, Regional kurs i Forskningsmetodik (FORSS).

Utmärkelser

  • 2021 Utmärkelsen Årets allmänmedicinska avhandling (SFAM:s forskningsråd)

Publikationer

2022

2021

2020

2019

Undervisning

Organisation