Enheten för klinisk medicin

Inom enheten för klinisk medicin bedriver vi forskning och undervisning inom geriatrik, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin samt smärt- och rehabiliteringsmedicin.

Allmänmedicin

Allmänmedicin är den vetenskap som med primärvården som bas ansvarar för prevention, diagnostik och terapi av alla kroniska folksjukdomar såväl som akuta sjukdomssymptom i en avgränsad befolkning. Vår forskning innefattar större och mindre projekt inom flera av de forskningsfält, patientgrupper och sjukdomspanoraman som finns i primärvården, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, folkhälsa, stress och prevention.

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) är ett integrerat kliniskt område som förenar arbetsmedicin och miljömedicin. Vi arbetar med att identifiera, förebygga och behandla arbetsrelaterade sjukdomar och skador genom att utreda och eliminera miljöfaktorer i arbetsmiljön och den yttre miljön som kan påverka vår hälsa. 

Förutom patientutredningar arbetar vi också med forskning samt att sprida kunskap om arbetsmiljö och hälsa. På AMM forskar vi kring hur arbets- och omgivningsmiljön påverkar hälsan genom metoder som studerar hur skador uppkommer såväl på cell- och organnivå som på individ- och gruppnivå. Vi studerar också faktorer som minskar risken för arbetsrelaterade och miljöbetingade sjukdomar. De områden vi forskar inom är miljörisker, belastningsergonomi, psykosocial arbetsmiljö, luftvägsbesvär och patofysiologiska mekanismer vid hjärt-kärlsjukdomar.

Geriatrik

Geriatrik är en vetenskap som är inriktad forskning på den äldre individens medicinska förhållanden och funktioner. En del avgränsar gerontologin som den vetenskap som studerar det normala åldrandet, medan geriatrik mer inriktar sig på åldrandets sjukdomar. Men i praktiken är gerontologisk och geriatrisk forskning oftast integrerad. Vår forskning kan indelas i två större forskningsspår:  den äldre multisjuke individen respektive demenssjukdomar. 

Smärt- och rehabiliteringsmedicin

I Sverige omfattar ämnet rehabiliteringsmedicin dels neurologisk rehabilitering (t.ex. efter stroke), dels rehabilitering vid långvarig smärta. De rehabiliteringsmedicinska och smärtmedicinska fälten överlappar således delvis varandra. Traditionellt omfattar smärtmedicinen tre grupper av kliniska tillstånd: akut smärta (med tydliga beröringspunkter till anestesiologin), långvarig smärta, och cancerrelaterad smärta. Vår forskning och undervisning täcker samtliga dessa fält, i nära samarbete med Region Östergötland. Forskningen spänner från molekyler (se PAINOMICS) till samhälle.  

Forskning

Kontakt

Medarbetare

Besöksadress

Enheten för klinisk medicin

Hus 511-001, ingång 75/76/78

Campus US

Organisation