Fotografi av Louise Svensson

Louise Svensson

Universitetslektor

Organisationer och sociala relationer utgör fokus för mitt forskningsintresse. På samhällelig, organisations- och gruppnivå kan olika former av utanförskap uppstå vilket är av intresse i min forskning, men också gemenskap, samverkan och samhörighet.

Presentation

Jag är lektor i sociologi på Avdelningen för pedagogik och sociologi vid IBL.

Organisationer, sociala relationer och det formella i relation till det informella finns på olika sätt med i den forskning och samverkan jag medverkar i. Avhandlingen handlade om mobbning i arbetslivet, och mer specifikt hur organisationer och olika sätt att samarbeta på inverkar på mobbningsprocessen. Efter avhandlingsarbetet har samverkan skett med flera organisationer om kränkande särbehandling. Jag har också ingått i ett projekt om Sektorsöverskridande samverkan; samverkan på gränsen mellan det privata, offentliga och civilsamhället, vilket gjordes inom ramen för Helix Competence center. Forskningsmiljön som jag ingår i heter Arbete och arbetsliv.

Undervisningen som jag är involverad i handlar till stor del om metod och organisation. På kandidatprogrammet i Human Resources deltar jag bland annat i kurser om metoder kopplat till personalarbete, konflikt- och mobbningshantering samt att handleda studenterna under sin Arbetsplatsförlagda utbildning. På kurser inom ramen för Ledning och strategiskt personalarbete handlar min undervisning om organisation och organisationsförändring samt handledning av studenterna i uppsatsarbeten. Jag handleder även sociologistudenters uppsatser och examensarbeten för studenter som går Ämneslärarprogrammet med inriktning mot samhällskunskap.

Sedan 2022 har jag uppdraget att vara en av två forskarutbildningsstudierektorer (FUS) vid IBL, och är en av tre inriktningsansvariga för Ämneslärarprogrammet, inriktning Samhällskunskap.

 

Publikationer

2019

2018

2017

2012

2010

Forskning

Organisation