Presentation av forskning

Min forskning handlar om att utveckla och utvärdera metoder och interventioner med fokus på fysisk aktivitet och fysisk träning vid kardiovaskulär sjukdom. Målsättningen är att optimera hjärtrehabilitering och sekundärpreventiv måluppfyllelse.

Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling, interventions- och implementeringsforskning och kvalitativa studier, med särskilt fokus på fysisk aktivitet och träning inom det kardiovaskulära området. Forskningen kännetecknas av kliniknära projekt där implementering av forskningsresultat med direkt nytta för patienten värderas högt.

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering under ledning av fysioterapeut är en starkt evidensbaserad behandling med hög prioritet, som dock är underutnyttjad. Det finns ett stort behov av att identifiera metoder och arbetssätt för hur det är möjligt att öka deltagande och följsamhet till hjärtrehabilitering.

På min forskargrupp PHYS-EX CVDs hemsida kan du läsa mer om några aktuella projekt som innefattar epidemiologisk forskning inom ramen för SWEDEHEART-registret samt att utveckla och utvärdera digitala stöd och beteendemedicinska interventioner med syfte att optimera tillgänglighet, effektivitet och måluppfyllelse inom träningsbaserad hjärtrehabilitering och sekundärprevention.

Min forskning inkluderar också studier inom det kardiovaskulära området med fokus på e-hälsa, samband mellan objektivt mätt fysisk aktivitet och hälsa, effekter av fysisk ansträngning och träning på immunförsvar och inflammation, effekter av fysisk träning vid benartärsjukdom, effekter av fysisk träning för äldre personer med hjärtsjukdom samt studier med kvalitativ metodik. Jag har också forskningssamarbeten kring fysisk träning för patienter med KOL och cancersjukdomar.

Jag har ett stort nationellt och internationellt nätverk inom det kardiovaskulära området och bedriver ofta tvärprofessionell forskning i form av multicenterstudier. Jag bidrar aktivt inom det europeiska hjärtförbundet (European Society of Cardiology) inom forskning, riktlinjearbete och i olika arbetsgrupper.

Om mig

CV

 • 2020 Universitetssjukhusöverfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2018 Docent i fysioterapi vid HMV, Linköpings universitet
 • 2017 Överfysioterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • 2014-16 Postdoktor vid IMH, avd FYSIO, Linköpings universitet
 • 2012 Medicine doktorsexamen i fysioterapi vid Inst för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • 2008 Specialistkompetens i hjärt- och kärlsjukdomar
 • 2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Göteborgs universitet
 • 2001 Sjukgymnastexamen vid Göteborgs universitet

Undervisning

 • Undervisar primärt inom områdena cirkulation, hjärtrehabilitering och rörelserädsla på fysioterapiprogrammet i T2 och T3
 • Examinator för fysiologikursen i T2
 • Undervisar på avancerad nivå om fysisk träning vid kardiovaskulär sjukdom
 • Handledare av magister/masteruppsatser i fysioterapi
 • Doktorandhandledning
 

Uppdrag

 • Reviewers i vetenskapliga tidskrifter
 • Sakkunniguppdrag
 • Bedömare vetenskapliga abstrakt till nationella och internationella kongresser
 • Inbjuden föreläsare till kongresser, kurser och utbildningar nationellt och internationellt
 • Medlem i SWEDEHEARTs styrgrupp och SEPHIAs arbetsgrupp (Hjärtsjukvårdens nationella kvalitetsregister)
 • Koordinerar det nationella nätverket av fysioterapeuter som arbetar inom hjärtrehabilitering
 • Medlem i den Nationella Arbetsgruppen (NAG) för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom inom ramen för det Nationella Programområdet (NPO) Hjärt-kärlsjukdomar
 • Koordinator för det regionala processteamet (RPT) för sekundärprevention vid kranskärlssjukdom i VGR, inom ramen för NPO Hjärt-kärlsjukdomar
 • Ordförande (2012-2018) och past ordförande (2019-2020) i föreningen ”Vårdprofessioner inom Cardiologi” (VIC)
 • Ordförande för Kardiovaskulära Vårmötet (Sveriges största medicinska möte) 2020-2022
 • Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
 • Styrelseledamot i Association of Cardiovascular Nursing and Allied Health Professions (ACNAP) within the European Society of Cardiology (ESC)
 • Ordförande i ESC Task Force on Allied Professionals, led by ACNAP
 • Delat ordförandeskap med professor Dominique Hansen, för ESC Task Force on Physiotherapy and Sport Scientists Network, led by European Association of Preventive Cardiology
 • Medlem i Secondary Prevention and Rehabilitation section of the Association of Preventive Cardiology within the ESC

Publikationer

2023

Roberto F. E. Pedretti, Dominique Hansen, Marco Ambrosetti, Maria Bäck, Thomas Berger, Mariana Cordeiro Ferreira, Veronique Cornelissen, Constantinos H. Davos, Wolfram Doehner, Carmen de Pablo Y. Zarzosa, Ines Frederix, Andrea Greco, Donata Kurpas, Matthias Michal, Elena Osto, Susanne Pedersen, Rita Esmeralda Salvador, Maria Simonenko, Patrizia Steca, David R. Thompson, Matthias Wilhelm, Ana Abreu (2023) How to optimize the adherence to a guideline-directed medical therapy in the secondary prevention of cardiovascular diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Preventive Cardiology European Journal of Preventive Cardiology, Vol. 30, s. 149-166 Vidare till DOI

2022

Handledning

Doktorander 

Zeid Mahmood (bihandledare, DISP)

Andréas Blomquist (bihandledare, ORH)

Anna Sandberg (huvudhandledare, GU)

Susanna Wittboldt (huvudhandledare, GU)

Laura Jess (bihandledare, GU)

Sabbatical

Nicole Freene, PhD, leg fysioterapeut, Faculty of Health, University of Canberra, Australia
 

Forskning

Urval av forskningsanslag som huvudsökande

 • Vetenskapsrådet
 • FORTE
 • Hjärt-lungfonden
 • Familjen Kamprads stiftelse
 • Innovationsplattformen i VGR
 • ALF projektmedel och Högre ALF-tjänst
 • Post-doktor tjänst under 2 år från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

Kollegor

Organisation

Nyheter