Presentation

Jag ansvarar för att leda och utveckla internationaliseringsarbetet vid Linköpings universitet med utgångspunkt från vår internationaliseringsstrategi.

Centralt i mitt uppdrag är att företräda Linköpings universitet i internationaliseringsfrågor i dialog och samverkan med andra myndigheter och lärosäten, offentliga och privata organisationer, regionala aktörer, nationella och internationella nätverk. Tillsammans med mina medarbetare är jag ett strategiskt stöd i det internationaliseringsarbete som bedrivs inom universitetet. I vårt uppdrag ingår att:

  • utveckla och samordna universitetets arbete med strategiskt utvalda regioner
  • koordinera våra samarbeten med internationella partneruniversitet
  • utveckla nya former för att internationalisera utbildning, forskning och samverkan

Uppdrag och nätverk

  • SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor, ledamot
  • UHR:s referensgrupp för sökandekommunikation
  • Universitetens nätverk för strategisk internationalisering
  • Regionalt nätverk för internationaliseringsansvariga

Enhetschefer inom Internationalisering, forskningsstöd, samverkan och uppdragsutbildning

Information om Linköpings universitet

Relaterat innehåll