Undervisning och forskning inom socialt arbete

Jag heter Marie Gustavsson och är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Min nuvarande anställning har jag haft sedan 2012 då jag började på Avdelningen socialt arbete och fick uppdrag som programansvarig för Socionomprogrammet.

Undervisning och programansvar har varit min huvudsakliga sysselsättning på avdelningen, men 2020 fick jag och en kollega ett treårigt forskningsprojekt och nu ägnar jag mig åt både undervisning och forskning. 

Forskning

Att leva med funktionsnedsättning

Min forskning har under åren på olika sätt berört hur det är att leva med funktionsnedsättning

Jag disputerade 2002 på avhandlingen Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv. Studien byggde på samtal och intervjuer med föräldrar i elva familjer. Gemensamt för dessa familjer var att där fanns föräldrar med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom.

Målet med studien var att beskriva och analysera föräldraskap och att belysa föreställningar och tankar kring föräldraskap och funktionsnedsättning i dessa familjer. Intresset för både funktionsnedsättning och för föräldraskap har sedan funnits med mig på olika sätt. Från att ha fokuserat på föräldrar med framför allt fysiska funktionsnedsättningar har jag senare även forskat kring föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Jag har även studerat föräldrastöd och familjecentraler som en generell förebyggande insats.

Pågående forskningsprojekt - Funka till häst

I det nu pågående forskningsprojektet, Funka till häst, arbetar jag tillsammans med Charlotte Lundgren.

Funka till häst är ett forskningsprojektet som handlar om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deltagande i aktiviteter tillsammans med hästar. Det handlar både om aktiviteter som ridning men också om att göra andra saker i stallet tillsammans med hästar. I studien möts flera forskningsfält som inte vanligtvis brukar mötas: funktionshinderområdet, sport- och fritid samt interaktioner mellan människa och häst.

Funka till häst syftar till att undersöka betydelsen av hästrelaterade sport- och fritidsaktiveter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, intresset gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Först och främst är vi intresserade av den hästrelaterade aktiviteten i sig och vi avser att beskriva, analysera och problematisera de komplexa interaktioner som förekommer mellan deltagarna i aktiviteten, även hästarna.

Vi är samtidigt intresserade av hur deltagandet i hästrelaterade aktiviteter har betydelsen för vardagslivet i ett vidare perspektiv för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Begrepp som genomsyrar studien är delaktighet, självbestämmande och inklusion. Forskningsprojektet finansieras av Stiftelsen hästforskning

Mer forskning om barn, unga och välfärdens institutioner

Publikationer

2020

Ulrika Wernesjö, Gustavsson Holmström Marie, Magnus Dahlstedt (2020) Fotobaserad metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. 79-95

2017

2012

Undervisning

Jag undervisar i olika kurser och moment på socionomprogrammet.

På socionomprogrammet har jag under flera år arbetat med introduktionskursen Socialt arbete som profession och vetenskap. Jag har även hållit i moment som rör funktionsnedsättning och funktionshinder på olika kurser och nivåer. Examensarbetet, ”uppsatskursen”, är också något som jag varit involverad i och som ligger mig varmt om hjärtat. 

Organisation