Ekonomi, demografi, migration och arbetsliv

Jag brukar presenteras som migrationsforskare. Det stämmer med tanke på att min forskning i huvudsak handlar om flyttningar, men inte bara om hur vi förlyttar oss över landgränser, utan också hur vi rör oss på arbetsmarknaden.

Jag är docent i ekonomisk historia och forskar i skärningspunkten mellan demografi och arbetsmarknad. Min forskning berör främst migration och integration och jag skriver om hur invandrade personers möjligheter på arbetsmarknaden relaterar till saker som eget företagande, hälsa, sociala nätverk, eller återutvandring. Jag forskar även kring ålder och arbetsmarknad, dels inom ett tidigare projekt om ungas inträde på arbetsmarknaden, men också inom ett projekt om äldre personers företagande. Jag har även publicerat artiklar om flyktingskap och återvandring, samt om inkomstfördelning och arbetsmarknadens strukturförändring i Taiwan. Just nu leder jag ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlar om möjlighetsstrukturer och egenföretagande bland personer med utländsk bakgrund. I projektet ingår sociologer och företagsekonomer från Linköping, Lund, Uppsala samt Region Skåne. Min undervisning omfattar främst tre områden; migration och arbetsmarknad, ekonomisk historia, samt forskningsmetodik. I mitt arbetsliv har jag undervisat på alla nivåer, från lågstadium till forskarutbildningsnivå, samt jobbat som mikrovågsugnsmontör, tvättbiträde, vårdbiträde, brandman och reseledare.

 Pågående projekt

  • Competence and Contacts. The Relevance of Different Types of Social Relations for Establishment in the Labour Market for Young Persons of Immigrant Backgrounds.
  • Migration, Integration and Health. The Effects of Early Life Conditions on Health and Mortality in Later Life.
  • Self-Employment in Later Life.
  • Structural Change and Household Income Patterns in Taiwan in the Period 1976-2005.

Publikationer

2022

2020

2019

2018

Nyheter

Publikationer

2022

2020

2019

Nyhetsartiklar

Forskning